Έρευνες “Active Where” [AWS]

 

Ανάλυση

 

Οι Έρευνες “Active Where” σχεδιάστηκαν για να μετρήσουν τη φυσική δραστηριότητα και τις περιβαλλοντικές επιρροές που επηρεάζουν την υγεία και τη φυσική κατάσταση των ατόμων. Οι έρευνες αυτές επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ του δομημένου περιβάλλοντος και της φυσικής δραστηριότητας σε διάφορους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

 

Στόχος

 

Ο στόχος των ερευνών είναι να κατανοήσουν πώς οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η πρόσβαση σε πάρκα, πεζοδρόμια, και εγκαταστάσεις άσκησης, επηρεάζουν τη φυσική δραστηριότητα και τη γενική υγεία των ατόμων.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι απαντήσεις στις έρευνες βαθμολογούνται με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη συγκεκριμένη ερώτηση. Κάποιες ερωτήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν κλίμακες Likert για τη μέτρηση της συμφωνίας ή της συχνότητας (π.χ., από 1 – ποτέ έως 5 – πάντα), ενώ άλλες μπορεί να ζητούν ποσοτικές απαντήσεις (π.χ., αριθμός λεπτών φυσικής δραστηριότητας ανά εβδομάδα).

 

Βιβλιογραφία

 

Sallis, J. F., Cervero, R. B., Ascher, W., Henderson, K. A., Kraft, M. K., & Kerr, J. (2006). “An ecological approach to creating active living communities”. Annual Review of Public Health, 27, 297-322.

Saelens, B. E., Sallis, J. F., Black, J. B., & Chen, D. (2003). “Neighborhood-based differences in physical activity: an environment scale evaluation”. American Journal of Public Health, 93(9), 1552-1558.

Sallis, J. F., & Glanz, K. (2009). “Physical activity and food environments: solutions to the obesity epidemic”. The Milbank Quarterly, 87(1), 123-154.