Γνωστική Εξέταση του Addenbrooke – Τελική Αναθεωρημένη Έκδοση (2005) [ΓΕΑ-5]

 

Σκοπός

Βασική επιδίωξη της Κλίμακας Γνωστικής Εξέτασης του Addenbrooke [ΚΓΕΑ-5], είναι να προβεί σε μια σύντομη αξιολόγηση της νοητικής κατάστασης για την αναγνώριση της νόσου της άνοιας.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η Κλίμακα Γνωστικής Εξέτασης του Addenbrooke [ΚΓΕΑ- 5] «κατασκευάστηκε» από τους Mioshi et al., το 2006. Αποτελείται από μια λεπτομερή αξιολόγηση, τόσο των λεκτικών ικανοτήτων, όσο και των ικανοτήτων μνήμης, οι οποίες μειώνονται σημαντικά στις περιπτώσεις, όπου τα άτομα εμφανίζουν άνοια. Επιπροσθέτως, ελέγχει τον προσανατολισμό, την κατηγοριοποίηση, το ενδιαφέρον για προσοχή, τη λεκτική ευκολία, τη λεκτική δυνατότητα, καθώς και την ικανότητα σε οπτικοχωρικό επίπεδο, αλλά και σε αντιληπτικό και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η συνολική βαθμολογία διαμορφώνεται από την πρόσθεση των συνολικών σωστών απαντήσεων. Παράλληλα, η Κλίμακα Γνωστικής Εξέτασης του Addenbrooke [ΚΓΕΑ-5] περιλαμβάνει σχετικούς δείκτες και μάλιστα τους εξειδικευμένους δείκτες, όπως είναι ο σημασιολογικός για τον διαχωρισμό της άννοιας τύπου Alzheimer, αλλά και αυτός των λεκτικών και μνημονικών δυνατοτήτων, που αξιοποιείται για τον διαχωρισμό της άνοιας Alzheimer από την άνοια που χαρακτηρίζεται ως μετωποκροταφική.

Περιλαμβάνει πέντε υποκλίμακες , από τις οποίες η κλίμακα που αναφέρεται στην προσοχή λαμβάνει 18 μονάδες, στη μνήμη 26, στη λεκτική ευκολία 14, στη γλώσσα 26 και στην οπτικοχωρική δυνατότητα 16. Το άθροισμα όλων των παραπάνω βαθμολογιών δύναται να συγκεντρώσουν 100 μονάδες. Η μεγαλύτερη βαθμολογία καταδεικνύει ότι ο εξεταζόμενος διαθέτει καλύτερη λειτουργία σε γνωστικό επίπεδο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Αναφορικά με την εγκυρότητα της Κλίμακας Γνωστικής Εξέτασης του Addenbrooke [ΚΓΕΑ- 5] , υπάρχει μεγάλη εσωτερική αξιοπιστία, με τον Δείκτη Cronbach’s να είναι a=0.90 για το σύνολο της κλίμακας και a=0.69 έως 0.82 για τις πέντε ξεχωριστές υποκατηγορίες.

Βιβλιογραφία

Amaral-Carvalho, V., Lima-Silva, T. B., Mariano, L. I., de Souza, L. C., Guimarães, H. C., Bahia, V. S., … & Caramelli, P. (2022). Brazilian Version of Addenbrooke’s Cognitive Examination—Revised in the Differential Diagnosis of Alzheimer’S Disease and Behavioral Variant Frontotemporal Dementia. Archives of Clinical Neuropsychology37(2), 437-448.

Cai, X., Xu, J., Gu, X., Wei, C., & Huang, D. Q. (2014). P1‐191: ADDENBROOKE’s COGNITIVE EXAMINATION‐REVISED PROVIDES AN OBJECTIVE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH PROGRESSIVE SUPRANUCLEAR PALSY AND PARKINSON’s DISEASE. Alzheimer’s & Dementia, 10, P369-P372.

dos Santos Kawata, K. H., Hashimoto, R., Nishio, Y., Hayashi, A., Ogawa, N., Kanno, S., … & Mori, E. (2012). A validation study of the Japanese version of the Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised. Dementia and geriatric cognitive disorders extra, 2(1), 29-37.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!