Διάγνωση Κατάχρησης Ουσιών σε Εφήβους (ΔΚΟΕ-150)

Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD-150)

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Η ανάπτυξη της διάγνωσης της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών σε εφήβους πραγματοποιείται μέσω του ερωτηματολογίου ADAD-150, το οποίο περιέχει 150 ερωτήσεις με δομημένη μορφή συνέντευξης, κατασκευάστηκε από τους Friedman και Utada το 1989 και έχει ως πρότυπο τον Δείκτη Σοβαρότητας Εθισμού (ASI) (ο οποίος είναι για ενήλικες). Είναι μια διαγνωστική μέθοδο και ένα εργαλείο κατάλληλο για τους έφηβους πελάτες που κάνουν χρήση ναρκωτικών και επιτρέπει την κατανομή των πελατών στο καταλληλότερο θεραπευτικό πλαίσιο, να παρέχει τη βάση για εξατομικευμένο σχεδιασμό της θεραπείας και να διευκολύνει τη συγκρισιμότητα μεταξύ ερευνητικών μελετών.

Σκοπός Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο ADAD-150 δημιουργήθηκε με στόχο να αξιολογηθεί η χρήση ουσιών και από τους εφήβους, να βοηθηθεί ο σχεδιασμός της θεραπείας και να εκτιμηθούν οι αλλαγές στους τομείς και τη σοβαρότητα των προβλημάτων ζωής που προκύπτουν από τη χρήση ουσιών με την πάροδο του χρόνου.

Τρόπος Βαθμονόμησης και Στατιστική Ανάλυση

Οι απαντήσεις στο ADAD-150 αξιολογούνται χρησιμοποιώντας τρεις υποκειμενικές αξιολογήσεις σοβαρότητας, που γίνονται τόσο από τα υποκείμενα όσο και από τους συνεντευκτές για κάθε προβληματική περιοχή. Αυτές οι είναι: α) η αξιολόγηση των εφήβων για τη σοβαρότητα των δικών τους προβλημάτων, β) η αξιολόγηση των εφήβων για την ανάγκη τους για βοήθεια και γ) η αξιολόγηση του υπεύθυνου της συνέντευξης για τα της σοβαρότητας της ανάγκης του υποκειμένου για θεραπεία.

Η βαθμολογία βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση του υποκειμένου, δηλαδή στις εμπειρίες του κατά τις τελευταίες 30 ημέρες. Ο σκοπός αυτών των στοιχείων είναι να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πόσο προβληματισμένος ήταν ο έφηβος από τα είδη των προβλημάτων που εντοπίστηκαν από το ADAD-150 και για την επιθυμία τους για θεραπεία για τα προβλήματα αυτά. Η αξιολόγηση του εφήβου κυμαίνεται από 0 (καθόλου πρόβλημα) έως 3 (πολλά προβλήματα).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Διαπιστώθηκε επαρκής ταυτόχρονη (εξωτερική) εγκυρότητα (r μεταξύ 0,43 και 0,67) για όλους τους τομείς προβλημάτων ζωής εκτός από δύο (μέσω συσχέτισης με τις βαθμολογίες που ελήφθησαν σε άλλα επικυρωμένα προηγουμένως όργανα που υποτίθεται ότι μετρούσαν τον ίδιο τομέα προβλημάτων ζωής). Εξαίρεση αποτέλεσαν οι τομείς των ιατρικών προβλημάτων και των κοινωνικών σχέσεων- οι συσχετίσεις που προέκυψαν ήταν χαμηλότερες.

Τα άλφα του Cronbach  των σύνθετων βαθμολογιών κυμαίνονταν μεταξύ από 0,66 στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων έως 0,85 στον τομέα των στον τομέα της οικογένειας.

Βιβλιογραφία

Belmont Center for Comprehensive Treatment (1999). Adolescent Drug Abuse Diagnosis. Philadelphia

Börjesson, J. (2011). Psychometric studies of the Swedish version of the Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD) instrument (Doctoral dissertation, Institutionen för Psykologi, Umeå universitet).

Center for Substance Abuse Treatment. (1999). Screening and assessing adolescents for substance use disorders.

Friedman, A. S., & Utada, A. (1989). A method for diagnosing and planning the treatment of adolescent drug abusers (the Adolescent Drug Abuse Diagnosis [ADAD] instrument). Journal of drug education, 19(4), 285-312.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!