Κλίμακα ενηλίκων Ορθογώνια Κλίμακα Πολιτιστικής Ταυτοποίησης [ASOCIS-6]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η ορθογώνια κλίμακα πολιτισμικής ταυτοποίησης για ενήλικες είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην κοινωνική επιστήμη για να μετρήσει το βαθμό που κάποιο άτομο αναγνωρίζει και ταυτίζεται με τα στοιχεία του πολιτισμικού περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Αυτή η κλίμακα αξιολογεί συνήθως διάφορες πτυχές της πολιτισμικής ταυτότητας, όπως η γλώσσα, οι παραδόσεις, οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι συμπεριφορές. Η κλίμακα αυτή συνήθως αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων ή κατηγοριών, οι οποίες ζητούν από το άτομο να αξιολογήσει τη σχέση του με τη δική του πολιτισμική ταυτότητα.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα μέσο μέτρησης και αξιολόγησης του βαθμού πολιτισμικής ταυτότητας ενός ατόμου. Αυτός ο στόχος επιδιώκει να κατανοήσει πώς οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε σχέση με το περιβάλλον τους, τον πολιτισμό τους και τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν. Μέσα από την αξιολόγηση αυτή, οι ερευνητές, οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες του τομέα της ψυχολογίας μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την πολυπλοκότητα της πολιτισμικής ταυτότητας και την επίδρασή της στη συμπεριφορά, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις των ανθρώπων.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα ASOCIS-6 αποτελείται από 6 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Πολλά, 2=Μερικά, 3=Λίγα, 4=Καμία

 

Βιβλιογραφία

Adapted from Oetting‚ E.R. & Beauvais‚ F. (1990–1991). Orthogonal cultural identification theory: The cultural identification of minority adolescents. Int J Addict‚ 25‚ (5A and 6A)‚ 655–685. This scale may be used‚ for research purpose only‚ without further permission from the authors.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!