Μέτρο Έντασης των Συναισθημάτων [AIM-40]

 

 

Ανάλυση

Το “Affect Intensity Measure (AIM)” εξετάζει τις συναισθηματικές αντιδράσεις σε τυπικά γεγονότα της ζωής. Συνήθως περιλαμβάνει 40 ερωτήματα, αν και υπάρχει και μια συντομότερη έκδοση με 20 ερωτήματα, τα οποία αξιολογούνται σε μια κλίμακα έξι σημείων από το Καθόλου μέχρι το Σχεδόν Πάντα. Το AIM δίνει μια ένδειξη για το πόσο έντονα ή ασθενώς κάποιο άτομο τείνει να βιώνει συναισθήματα στην καθημερινή του ζωή.

 

 

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει το χαρακτηριστικό δυναμικό ή την αδυναμία με την οποία κάποιος βιώνει τα συναισθήματα.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο AIM-40 αποτελείται από 40 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: Ποτέ, Σχεδόν Ποτέ, Περιστασιακά, Συνήθως, Σχεδόν πάντα, Πάντα.

 

 

Βιβλιογραφία

Larsen, R. J. (1984). Theory and measurement of affect intensity as an individual difference characteristic. Dissertation Abstracts International, 85, 2297B. (University Microfilms No. 84-22112)

Larsen, R. J. (2009). Affect Intensity. In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of individual differences in social behavior (pp. 241-254). New York: The Guilford Press.

Larsen, R. J., Diener, E., & Emmons, R. A. (1986). Affect intensity and reactions to daily life events. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 803-814.

Larsen, R. J., & Diener, E. (1987). Affect intensity as an individual difference characteristic: A review. Journal of Research in Personality, 21, 1-39.