Κλίμακα Συχνότητας Συμπεριφοράς Προβληματικής Επιθετικότητας [A-PBFS-18]

Σκοπός:

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει την συχνότητα των στοιχείων Αγρεσίας και Προβληματικής Συμπεριφοράς

 

Ανάλυση:

Αυτά τα στοιχεία μετρούν τη συχνότητα της φυσικής αγρεσίας, της μη φυσικής αγρεσίας και της αγρεσίας στις σχέσεις.

• Φυσική αγρεσία, μη φυσική αγρεσία

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων:

Οι βαθμοί αντιστοιχίζονται ως εξής για κάθε υποκλίμακο:

Ποτέ = 1

1-2 φορές = 2

3-5 φορές = 3

6-9 φορές = 4

10-19 φορές = 5

20 ή περισσότερες φορές = 6

Οι βαθμοί προστίθενται για κάθε υποκλίμακο. Υψηλοί βαθμοί υποδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα αγρεστικής συμπεριφοράς.

 

Αξιοπιστία Κλίμακας:

Οι αξιοπιστίες των υποκλίμακων έχουν κυμανθεί γενικά μεταξύ 0,70 και 0,87 σε μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες (π.χ., Miller-Johnson et al., 2004). Παρόμοια, μια μελέτη από τη Βουλγαρία ανέφερε αξιοπιστίες από 0,83 έως 0,87 (Bilić, 2013)

 

Βιβλιογραφία

Multisite Violence Prevention Project. Description of measures: cohort-wide student survey‚ 2004.Available from the Centers for Disease Control and Prevention‚ National Center for Injury Prevention and Control‚ Atlanta‚ GA.

Crick NR‚ Bigbee MA. Relational and overt forms of peer victimization: a multi-informant approach.Journal of Consulting and Clinical Psychology1998;66:337-347.

Farrell AD‚ Kung EM‚ White KS‚ Valois R. The structure of self-reported aggression‚ drug use‚ anddelinquent behaviors during early adolescence.Journal of Clinical Child Psychology 2000;29:282-292.

Orpinas P‚ Frankowski R. The aggression scale: a self-report measure of aggressive behavior foryoung adolescents. Journal of Early Adolescence2001;21(1):51-68.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!