Κλίμακα Επιθετικότητας/Θυματοποίησης [AVS-12]

 

Ανάλυση

Η Κλίμακα Επιθετικότητας/Θυματοποίησης κατασκευάστηκε από τους Dr. David G. Perry, Dr. Sherri L. Perry και Dr. Ernest V. Egan. Είναι σχεδιασμένο για την αξιολόγηση της επιθετικής συμπεριφοράς και των εμπειριών θυματοποίησης σε παιδιά και εφήβους. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δηλώσεις που εξετάζουν τόσο την έκθεση στην επιθετικότητα όσο και τη συμμετοχή σε επιθετικές ενέργειες.

 

Στόχος

Ο στόχος της κλίμακας είναι να κατανοήσει και να καταγράψει τα επίπεδα επιθετικότητας και θυματοποίησης μεταξύ των μαθητών, ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη παρεμβάσεων και προγραμμάτων που προάγουν τη θετική συμπεριφορά και μειώνουν τα περιστατικά βίας στα σχολεία.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα περιλαμβάνει δηλώσεις, που αφορούν εμπειρίες από επιθετικές συμπεριφορές και θυματοποίηση, όπως το δέξιμο προσβολών ή η επιθετικότητα προς άλλους μαθητές, σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμίδων.

 

Βιβλιογραφία

Perry, D. G., Perry, S. L., & Boldizar, J. P. (1990). Aggression, social status, and the social context of the school. Child Development, 61(4), 1251-1260.

Egan, E. V., & Perry, D. G. (1998). Does low self-regard invite victimization? Developmental Psychology, 34(2), 299-309.