Ερωτηματολόγιο Αγοραφοβικών Σκέψεων [ACQ-34]

 

Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Αγοραφοβικών Γνώσεων (ACQ) είναι ένα εργαλείο αυτοαναφοράς που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση των γνώσεων ή σκέψεων που σχετίζονται με την αγοραφοβία, έναν τύπο αγχώδους διαταραχής που χαρακτηρίζεται από φόβο ή αποφυγή καταστάσεων ή χώρων όπου η διαφυγή μπορεί να είναι δύσκολη ή η βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη σε περίπτωση κρίσης πανικού. Χρησιμοποιείται συνήθως σε κλινικές ρυθμίσεις και ερευνητικές μελέτες για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αγοραφοβικών συμπτωμάτων και την παρακολούθηση των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου με τη θεραπεία.

 

Στόχος

Το “Agoraphobic Cognitions Questionnaire” είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης στη ψυχολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των σκέψεων και των πεποιθήσεων που σχετίζονται με τον φόβο της αγοραφοβίας.

 

Βαθμονόμηση

Οι ερωτηθέντες βαθμολογούν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με την κάθε δήλωση στην κλίμακα Likert. Η κλίμακα Likert κυμαίνεται από 0 έως 5, όπου το 0 να αντιπροσωπεύει «πιστεύω δεν θα συμβεί ποτέ» και το 4 «πιστεύω θα συμβαίνει συνέχεια».

 

Βιβλιογραφία

Chambless, D. L., & Gracely, E. J. (1989). Fear of fear and the anxiety disorders. Cognitive Therapy and Research, 13(1), 9–20. [DOI: 10.1007/BF01172957]

Meuret, A. E., Wolitzky-Taylor, K. B., Twohig, M. P., Craske, M. G. (2012). Coping skills and exposure therapy in panic disorder and agoraphobia: Latest advances and future directions. Behavior Therapy, 43(2), 271-284. [DOI: 10.1016/j.beth.2011.01.005]

Wolitzky-Taylor, K. B., Telch, M. J., & Eifert, G. H. (2008). An investigation of the relationship between anxiety sensitivity and depression in adolescents. Behavior Research and Therapy, 46(7), 855-864. [DOI: 10.1016/j.brat.2008.04.006]