Κλίμακα Στόχου Επιτεύγματος για Αθλήματα Νέων [AGSYS-12]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Μια κλίμακα στόχου επίτευξης για αθλητές νέων μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου τους και την ανάπτυξή τους στο αθλητικό τους ταξίδι. Αυτή η κλίμακα μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους για τους αθλητές νέων να επιτύχουν σε συγκεκριμένους τομείς της εκάστοτε άθλησής τους. Οι στόχοι μπορεί να είναι προσαρμοσμένοι στην ηλικία, το επίπεδο εμπειρίας και τις ικανότητες του κάθε αθλητή

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει μια δομημένη μέθοδο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των αθλητών. Οι κλίμακες επίτευξης συνήθως περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια αξιολόγησης, οι οποίοι επιτρέπουν στους αθλητές να μετρήσουν την πρόοδό τους σε διαφορετικούς τομείς του αθλήματός τους.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα AGSYS-12 αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1=καθόλου αληθές, 5=πολύ αληθές.

Βιβλιογραφία

Elliot‚ A. J.‚ & McGregor‚ H. A. (2001). A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology‚ 80‚ 501-519.

Elliot‚ A. J.‚ & Thrash‚ T. M. (2001). Achievement goals and the hierarchical model of achievement motivation. Educational Psychology Review‚ 13‚ 139–156. 

Murayama‚ K.‚ Elliot‚ A. J.‚ & Yamagata‚ S. (2001). Separation of Performance-Approach and Performance-Avoidance Achievement Goals: A Broader Analysis. Journal of Educational Psychology‚ 103(1)‚ 238-256.

Elliot‚ A. J.‚ & Murayama‚ K. (2008). On the measurement of achievement goals: Critique‚ illustration‚ and application. Journal of Educational Psychology‚ 100‚ 613-628.

Sean‚ P. C.‚ Ronald‚ E. S.‚ Frank‚ L. S.‚ Martyn‚ S.‚ Joel. R. G. (2008). “Development and validation of the Achievement Goal Scale for Youth Sports. Psychology of Sport and Exercise. 9:686- 703.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!