Αθλητικό Ερωτηματολόγιο Κακώσεων [AIQ-11]

 

Ανάλυση

Το αθλητικό ερωτηματολόγιο κακώσεων είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τυχόν τραυματισμούς ή κακώσεις που μπορεί να έχουν υποστεί αθλητές. Συνήθως χρησιμοποιείται από προπονητές, γιατρούς, θεραπευτές και άλλα ιατρικά προσωπικά που εργάζονται με αθλητές, προκειμένου να αξιολογήσουν τη φύση και το μέγεθος των τραυματισμών.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους τραυματισμούς που υφίστανται οι αθλητές κατά τη διάρκεια της άθλησής τους.

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο AIQ-11 αποτελείται από 11 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με μια κλίμακα από το 1 έως το 7 με το 1=Ποτέ και το 7=Συχνές

 

Βιβλιογραφία

Sordoni‚ C‚ Hall‚ C‚ & Forwell‚ L. (2000). The use of imagery by athletes during injury rehabilitation. Journal ofSport Rehabilitation‚ 9‚ 329-338.

Sordoni‚ C‚ Hall‚ C‚ & Forwell‚ L. (2002). The use of imagery in athletic injury rehabilitation and its relationship to self-efficacy. Physiotherapy Canada‚ Summer‚ 177-185.

Cressman‚ Joel‚ “Evaluation of the Use of Healing Imagery in Athletic Injury Rehabilitation” (2010). Wilfrid Laurier University. Theses and Dissertations (Comprehensive). Paper 996.

Cressman‚ Joel M.‚ Dawson‚ Kimberley A. (2011). Evaluation of the Use of Healing Imagery in Athletic Injury Rehabilitation. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!