Κλίμακα Αποφάσεων για το Αλκοόλ [ADBS-30]

Ανάληση Κλίμακας

Μια κλίμακα αποφάσεων για το αλκοόλ είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την κατανάλωση αλκοόλ και τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με αυτήν. Οι κλίμακες αυτές περιλαμβάνουν συνήθως σειρά ερωτήσεων ή δηλώσεων που οι άνθρωποι πρέπει να απαντήσουν, και οι απαντήσεις τους χρησιμοποιούνται για να κατατάξουν το επίπεδο κατανάλωσης και τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν.

Σκοπός Κλίμακας

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει την κατανάλωση αλκοόλ και τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με αυτή.

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα ADBS-30 αποτελείται από 30 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται ως εξής:

1= Καθόλου σημαντικό, 2= Ελαφρώς σημαντικό, 3= μέτρια σημαντικό, 4= Πολύ σημαντικό, 5= Εξαιρετικά σημαντικό

Βιβλιογραφία

Velicer‚ W.F.‚ DiClemente‚ C.C.‚ and Prochaska‚ J.O. (1985). Decisional balance  measure for assessing and predicting smoking status. Journal of Personality and  Social Psychology‚ 48‚ 1279-1289

DiClemente‚ C.C.‚ and Hughes‚ S.O. (1990). Stages of Change Profiles in Outpatient Alcoholism Treatment. Journal of Substance Abuse‚ 2‚ 217-235.

DiClemente‚ C.C.‚ Carbonari‚ J.P.‚ & Velasquez‚ M.M. (1992). Alcoholism treatment mismatching from a process of change perspective. Drug and Alcohol Abuse Reviews: Vol 3‚ Alcohol Abuse Treatment. Watson‚ R.R.‚ ed. Totowa‚ NJ: The Humana Press‚ pp. 115-142.

Prochaska‚ J.O.‚ Velicer‚ W.F.‚ Rossi‚ J.S.‚ Goldstein‚ M.G.‚ Marcus‚ B.H.‚ Rakowski‚ W.‚ Fiore‚ C.‚ Harlow‚ L.L.‚ Redding‚ C.A.‚ Rosenbloom‚ D.‚ and Rossi‚ S.R. (1994). Stages of change and decisional balance for 12 problem behaviors. Health Psychology‚ 13‚ 39-46.

Werch‚ C.E. (1997). Expanding the Stages of Change: A Program Marched to the Stages of Alcohol Acquisition. American Journal of Health Promotion‚ 12 (1)‚ 43-37

Carey‚ K.B.‚ Maisto‚ S.A.‚ Carey‚ M.P.‚ and Purnine‚ D.M. (2001). Measuring readiness to change substance misuse among psychiatric outpatients: Reliability and validity of self-report measures. Journal of Studies on Alcohol‚ 62‚ 79-88.

Ward‚ R.M.‚ Velicer‚ W.F.‚ and Rossi‚ J.S. (2004). Factorial invariance and internal  consistency for the decisional balance inventory – short form. Addictive  Behaviors‚ 29‚ 953-958.

DiClemente‚ C.C. (2007). Mechanisms‚ Determinants and Process of Change in the Modification of Drinking Behavior. Alcoholism: Clinical and Experimental Research‚ 31(S3)‚ 13S-20S.

Collins‚ Susan E.‚ Carey‚ Kate B.‚ and Otto‚ Jacqueline M. (2009). A New Decisional Balance Measure of Motivation to Change Among At-Risk College Drinkers. Psychol Addict Behav‚ 23(3): 464–471. doi: 10.1037/a0015841