Κλίμακα συναγερμού γνωστικού στυλ [AQ- 62]

 

 

Περιγραφή

 

Η “Alert Scale of Cognitive Style [AQ-62]” θα μπορούσε να είναι ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει 62 ερωτήσεις σχεδιασμένες να αξιολογούν τον τρόπο που άτομα αναλύουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν πληροφορίες στη σκέψη τους. Αυτή η κλίμακα μπορεί να καταγράφει διάφορες διαστάσεις του γνωστικού στυλ όπως αντίληψη, λογική, προσοχή και λήψη αποφάσεων.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος της κλίμακας θα μπορούσε να είναι η αξιολόγηση των μοτίβων στο γνωστικό στυλ των ατόμων για την κατανόηση του πώς διαφέρουν οι άνθρωποι στην επεξεργασία και αντίδραση σε πληροφορίες και καταστάσεις.

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση των απαντήσεων στην “AQ-62” μπορεί να βασίζεται στην καταγραφή συχνότητας επιλογών σε κάθε δήλωση και την κατάταξη των απαντήσεων σε μια σκάλα από τις πιο χαμηλές προς τις πιο υψηλές τιμές, προσδιορίζοντας έτσι τον τύπο του γνωστικού στυλ.

 

Βαθμονόμηση

 

Για τη βαθμονόμηση της κλίμακας, θα χρειαζόταν η συλλογή δεδομένων από ένα ευρύ δείγμα πληθυσμού για να καθοριστούν οι βασικές τιμές και οι πρότυπες αποκλίσεις για κάθε γνωστικό στυλ. Αυτό θα βοηθούσε στην ερμηνεία των σκορ και στην αναγνώριση σημαντικών αποκλίσεων.

 

Βιβλιογραφία

 

Εξαιτίας της εξειδικευμένης φύσης του εργαλείου και της υποθετικής φύσης της παρουσίασης, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες βιβλιογραφικές πηγές που μπορούν να παρατεθούν σε αυτό το σημείο.