Κλίμακα Αλτρουισμού [ΚΑ-8]

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Αλτρουισμού (Altruism Scale [AS]) δημιουργήθηκε βασιζόμενη στο ερωτηματολόγιο των Ahmed και Jackson (1979). Σκοπός της Κλίμακας είναι η μέτρηση της διάστασης του Αλτρουισμού.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα αποτελείται από 8 προτάσεις τύπου Likert, οι οποίες κυμαίνονται από 1 (Διαφωνώ απολύτως) έως 5 (Συμφωνώ Απολύτως), και περιγράφουν την αλτρουιστική συμπεριφορά με βάση την υποκλίμακα του αλτρουισμού. Η Κλίμακα [AS] ζητά από τους ερωτώμενους να δηλώσουν το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από την άθροιση των βαθμών των απαντήσεων των ατόμων στις 8 ερωτήσεις με τις υψηλότερες τιμές να αντιστοιχούν σε υψηλότερα επίπεδα αλτρουισμού.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Αλτρουισμού έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά και έχει χρησιμοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο με επαρκή εσωτερική αξιοπιστία (α=0,79).

Βιβλιογραφία

Rushton, J. P., Chrisjohn, R. D., & Fekken, G. C. (1981). The altruistic personality and the self-report altruism scale. Personality and individual differences2(4), 293-302.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: αλτρουισμός