Η Κλίμακα Αλτρουιστικής Προσωπικότητας [APS-20]

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η Κλίμακα Αλτρουιστικής Προσωπικότητας (Altruistic Personality Scale) αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο εκδηλώνει αλτρουιστική συμπεριφορά και προθέσεις. Η κλίμακα περιλαμβάνει δέκα δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν διάφορες πτυχές του αλτρουισμού, όπως η προθυμία να βοηθήσει κανείς άλλους, η απόλαυση της βοήθειας, η θυσία προσωπικού χρόνου και η εθελοντική προσφορά. Οι απαντήσεις δίνονται σε μια κλίμακα πέντε σημείων, από το “Ποτέ” έως το “Πάντοτε”, επιτρέποντας έτσι την ποσοτική μέτρηση των αλτρουιστικών τάσεων του ατόμου. Η κλίμακα χρησιμοποιείται σε έρευνες ψυχολογίας για την κατανόηση της κοινωνικής συμπεριφοράς, την προαγωγή της προσωπικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινότητας μέσω της κατανόησης και της υποστήριξης της αλτρουιστικής συμπεριφοράς. Μέσα από αυτή την κλίμακα, αναδεικνύεται η σημαντικότητα των πράξεων καλοσύνης και προσφοράς στην κοινωνική συνοχή και την ευημερία των ανθρώπων.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει και να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο εκδηλώνει αλτρουιστική συμπεριφορά και προθέσεις. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην κατανόηση του πώς και πόσο συχνά οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους άλλους χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα. Μέσω της κλίμακας αυτής, ερευνητές και επαγγελματίες μπορούν να διερευνήσουν τις διάφορες διαστάσεις της αλτρουιστικής συμπεριφοράς, όπως η ενσυναίσθηση, η καλοσύνη και η εθελοντική προσφορά. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη παρεμβάσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την ευημερία της κοινότητας, καθώς και για την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης των ατόμων. Συνολικά, η κλίμακα αυτή παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και υποστήριξη των αλτρουιστικών τάσεων και της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

 

Η κλίμακα APS-20 αποτελείται από 20 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 = Ποτέ
2 = Μια φορά
3 = Περισσότερες από μια φορές
4 = Συχνά
5 = Πολύ συχνά

 

Βιβλιογραφία

Rushton‚ J. P.‚ Chrisjohn‚ R.D.‚ & Fekken‚ G. C. (1981). The altruistic personality and the self-report altruism sale. Personality and Individual Differences‚ 1‚ 292-302.