Κλίμακα Διαχείρισης του Θυμού [ΚΔΘ-36]

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει το επίπεδο θυμού ενός ατόμου.

Ανάλυση

Ο θυμός είναι μια φυσιολογική συναισθηματική κατάσταση που όλοι βιώνουμε κατά καιρούς. Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τον θυμό προκειμένου να διατηρούμε υγιείς σχέσεις και να αποφεύγουμε καταστροφική συμπεριφορά. Η Κλίμακα Διαχείρισης Θυμού (ΚΔΘ) είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει και να αξιολογήσει το επίπεδο θυμού ενός ατόμου. Οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στην ένταση του θυμού του ατόμου, τη συχνότητα των επεισοδίων θυμού και τη δυνατότητα του ατόμου να ελέγχει και να διαχειρίζεται τον θυμό του.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η κλίμακα αποτελείται από 36 στοιχεία. Απαντώνται με τις κλίμακες από το 1 έως το 4, με το 1 να δηλώνει ‘Όχι αληθές για εμένα’, το 2 ΄Λίγο αληθές για εμένα’, το 3 ΄Κάπως αληθές για εμένα’ και το 4 ‘Κυρίως αληθές για εμένα’.

Βιβλιογραφία

Hamby‚ S.‚ Stith‚ S. M.‚ Grych‚ J.‚ & Banyard‚ V. L. (2013). The Anger Management Scale: Brief Trait Version. Sewanee‚ TN: Life Paths Research Program.

Stith‚ S. M.‚ & Hamby‚ S. (2002). The Anger Management Scale: Development  and preliminary psychometric properties. Violence and Victims‚ 17‚ 383-402.

Orbll. Matthew. Macleod‚ (2013). Anger Management in College Students: A Latent Class Analysis. University of Georgia.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis