Προφίλ αξιολόγησης Antibias και Πολυπολιτισμικού Προγράμματος Σπουδών [AMCAP-73]

 

Ανάλυση

Το προφίλ αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών Antibias και Πολυπολιτισμικού αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του προγράμματος. Αυτό το προφίλ περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Σε αυτό το προφίλ, περιγράφονται λεπτομερώς οι δράσεις και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ενσωμάτωση της αντιρατσιστικής, αντισεξιστικής και αντιδιακριτικής προσέγγισης στην εκπαίδευση. Επιπλέον, το προφίλ αξιολόγησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πολυπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση, περιγράφοντας την αναγνώριση και την αξιοποίηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας ως πλούτο και πόρο για την εκπαίδευση.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολόγιου είναι η προώθηση της αντιρατσιστικής, αντισεξιστικής και αντιδιακριτικής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εκπαίδευσης που είναι ανοιχτό, ανεκτικό και αποδεκτικό προς την πολυπολιτισμική και ποικίλη φύση της κοινωνίας.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο AMCAP-73 αποτελείται από 73 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 1=ΠΑΡΟΥΣΑ‚ 0=ΑΠΟΥΣΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 1=Χαμηλό, 2=Κάποιο, 3=Μέτριο, 4=Υψηλό

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: 1=Χαμηλό, 2=Κάποιο, 3=Μέτριο, 4=Υψηλό

 

Βιβλιογραφία

Samuels‚ Valerie Jarvis‚ (1994). “Teacher beliefs and classroom practices regarding a curriculum that is multicultural and antibias “. Retrospective Theses and Dissertations.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!