Κατάλογος Άγχους Σκέψεων [ATI-22]

 

 

Ανάλυση

 

Ένας κατάλογος σκέψεων άγχους μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες σκέψεις ή προβληματισμούς που ενδέχεται να προκαλούν άγχος σε ένα άτομο. Αυτός ο κατάλογος μπορεί να βοηθήσει κάποιον να αναγνωρίσει, να κατανοήσει και, τελικά, να διαχειριστεί τις σκέψεις αυτές. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 ερωτήσεις και στοχεύει στην καταγραφή του επιπέδου που βρίσκονται οι ανησυχητικές σκέψεις των ανθρώπων.

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει σε τι βαθμό παρουσιάζονται οι ανησυχητικές σκέψεις των ανθρώπων.

 

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο ATI-22 αποτελείται από 22 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: 1=Σχεδόν Ποτέ, 2=Καμιά φορά, 3=Συχνά, 4=Σχεδόν Πάντα.

 

 

Βιβλιογραφία

Wells‚ A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders