Κλίμακα Ευαισθησίας στην Απόρριψη Βασισμένη στην Εμφάνιση [ABRSS-15]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η “Appearance-based Rejection Sensitivity” (Ευαισθησία Στην Απόρριψη Βασισμένη στην Εμφάνιση – Appearance-RS) αντιπροσωπεύει ένα σύστημα επεξεργασίας της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από ανήσυχες ανησυχίες και προσδοκίες σχετικά με τον φόβο της απόρριψης βασισμένης στην φυσική ελκυστικότητα (Park, 2007). Οι άνθρωποι διαφέρουν στην ευαισθησία τους στην απόρριψη βασισμένη στην εμφάνιση, με μοναδικές συνέπειες για την ψυχική και σωματική υγεία, την αφέλεια και τα συναισθήματα ανήκειας. Συγκεκριμένα, η Appearance-RS προβλέπει αυξημένα συμπτώματα διαταραχών διατροφής και την τάση να γίνονται συγκρίσεις βασισμένες στην εμφάνιση με άλλους. Οι άνθρωποι με υψηλή Appearance-RS που υπενθυμίζονται για ένα αρνητικό στοιχείο της εμφάνισής τους αναφέρουν περισσότερη μοναξιά και απόρριψη σε σχέση με αυτούς που έχουν χαμηλή Appearance-RS. Ωστόσο, αυτά τα εφέ μπορούν να αμβλυνθούν με το να έχουν οι άνθρωποι αυτοεπιβεβαίωση (σκέψουν για τον μεγαλύτερο τους δυνατό χαρακτηριστικό) ή να υπενθυμίζονται για έναν στενό, φροντιστικό συντροφο.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογεί το σύστημα επεξεργασίας της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από ανήσυχες ανησυχίες και προσδοκίες σχετικά με τον φόβο της απόρριψης βασισμένης στη φυσική ελκυστικότητα του ατόμου.

 

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα ABRSS-15 αποτελείται από 15 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert 6 βαθμών με τις απαντήσεις να είναι από Πολύ απίθανο έως Πολύ πιθανό.

 

 

Βιβλιογραφία

Park, L. E. (2007). Appearance-based rejection sensitivity: Implications for mental and physical health, affect, and motivation. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 490-504.   Park, L. E., & Pinkus, R. T. (2009). Interpersonal effects of appearance-based rejection sensitivity. Journal of Research in Personality, 43, 602-612.  

Calogero, R. M., Park, L. E., Rahemtulla, Z. R., & Williams, K. C. D. (2010). Predicting excessive body image concerns among British university students: The unique role of appearance-based rejection sensitivity. Body Image, 7, 78-81.