Κλίμακα Μέτρησης των Στρεσογόνων Γεγονότων της Ζωής

 

Σκοπός Κλίμακας  

Η Κλίμακα κατασκευάστηκε το 1999 από τους Ferguson, Matthews και Cox με σκοπό τη μέτρηση της αντίληψης των στρεσογόνων καταστάσεων της ζωής.

Ανάλυση Κλίμακας

Η συγκεκριμένη κλίμακα είναι μια κλίμακα αυτοαναφοράς που αποτελείται από 16 προτάσεις με καθεμία από τις ερωτήσεις να διαμορφώνει τις απαντήσεις του με μια κλίμακα Likert, η οποία έχει έξι βαθμίδες (0=καθόλου, 5=πάρα πολύ). Συμπεριλαμβάνονται τρείς υποκλίμακες της κλίμακας με την πρώτη να είναι η εκτίμηση του γεγονότος ως απειλή (6 προτάσεις), τη δεύτερη να είναι η εκτίμηση του γεγονότος ως απώλεια (4 προτάσεις) και η τρίτη είναι η εκτίμηση του γεγονότος ως πρόκληση (6 προτάσεις).

 

Βαθμολόγηση Κλίμακας

Η βαθμολόγηση βασίζεται σε μια κλίμακα έξι διαβαθμίσεων (από το 0 μέχρι το 5). Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αθροίζονται και ο βαθμός που συγκεντρώνεται υπολογίζει την τιμή της κάθε υποκλίμακας. 

Στατιστική Ανάλυση

Η ανάλυση παραγόντων υποδηλώνει ότι η κλίμακα αποτελεί καλή εγκυρότητα ως αναφορά την εννοιολογική της κατασκευή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας

Η κλίμακα μαζί με τους υποκλίμακες της φανερώνουν ικανοποιητική αξιοπιστία και αυτό αποδεικνύεται μέσω του δείκτη Cronbach’s a της πρώτης υποκλίμακας με τιμή 0,91, της δεύτερης υποκλίμακας με τιμή επίσης 0,91 και της τρίτης υποκλίμακας με τιμή 0,74.

Βιβλιογραφία

Ferguson, E., Matthews, G., & Cox, T. (1999). The appraisal of life events (ALE) scale: Reliability and validity. British Journal of Health Psychology4(2), 97-116.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!