Ερωτηματολόγιο Αντιμετώπισης Επανάληψης από Εφήβους [ARCQ-28]

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει την αντιμετώπιση καταστάσεων που προσφέρουν πειρασμούς για τη χρήση αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών από εφήβους που καταχρώνται αλκοόλ και άλλα ναρκωτικά.

Μέθοδος

Πρόκειται για μια προοπτική μακροχρόνια μελέτη 136 (79 αρσενικά) εφήβων που καταχρώνται αλκοόλ και άλλα ναρκωτικά και ηλικίας κατά μέσο όρο 16,9 ετών. Συνεχόμενες εισαγωγές πραγματοποιήθηκαν από δύο εγκαταστάσεις αγωγής καταχρήσεων αλκοόλ και ναρκωτικών για εφήβους. Οι υποκείμενοι συμπλήρωσαν το ARCQ ως μέρος μιας συνέντευξης 1 έτους μετά τη θεραπεία και ύστερα υποβλήθηκαν σε συνέντευξη 2 ετών μετά τη θεραπεία.

Αποτελέσματα

Οι αναλύσεις έφεραν στο φως τρία παράγοντες αντιμετώπισης που αξιολογήθηκαν για την εγκυρότητα της κατασκευής και την κριτήριο εγκυρότητα. Ο Παράγοντας 1 περιελάμβανε γενικές γνωστικές και συμπεριφορικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, ο Παράγοντας 2 αντιπροσώπευε αυτοκριτικές αντιλήψεις και ο Παράγοντας 3 περιελάμβανε στρατηγικές αποχής. Οι παράγοντες είχαν καλή εσωτερική συνοχή (α = .78 έως .82) και αποτελούσαν συλλογικά το 40% της διακύμανσης στην ανάλυση κύριων συνιστωσών. Ο παράγοντας εστιασμένος στην αποχή σχετιζόταν σημαντικά με την τρέχουσα χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών και μετρήσεις αξιολόγησης καταστάσεων και προέβλεπε σημαντικά τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών τη χρονιά που ακολούθησε την αξιολόγηση.

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο ARCQ-28 αποτελείται από 28 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με 1= Σίγουρα δεν θα το έκανα ή δε θα το σκεφτόμουν, 2,3= Μπορεί να το έκανα ή να το σκεφτόμουν, 4,5,6,7= Σίγουρα θα το έκανα ή θα το σκεφτόμουν.

Συμπεράσματα

Τα ευρήματα παρέχουν αποδείξεις για τη ψυχομετρική εγκυρότητα του ARCQ, παρέχουν σύγκλιση επικύρωσης για τη χρησιμότητα του κατασκευασμένου φαινομένου αντιμετώπισης των πειρασμών και αναδεικνύουν περαιτέρω διαφορές μεταξύ της επαναληπτικής συμπεριφοράς των ενηλίκων και των εφήβων.

Βιβλιογραφία

Myers‚ M.G.‚ & Brown‚ S.A. (1996). The Adolescent Relapse Coping Questionnaire: Psychometric validation. Journal of Studies on Alcohol‚ 57‚ 40-46.

Myers‚ M.G. & Brown‚ S.A. (1990). Coping responses and relapse among adolescent substance abusers. Journal of Substance Abuse‚ 2‚ 177-189.

Myers‚ M.G. & Brown‚ S. A. (1990). Coping and appraisal in relapse risk situations among substance abusing adolescents following treatment. Journal of Adolescent Chemical Dependency‚ 1‚ 95-115.

Myers‚ M.G.‚ Brown‚ S.A.‚ & Mott‚ M.A. (1993). Coping as a predictor of adolescent substance abuse treatment outcome. Journal of Substance Abuse‚ 5‚ 15-29.

*Myers‚ M.G.‚ Lennox‚ G.A.‚ & Brown‚ S.A. Further psychometric assessment of the Adolescent Relapse Coping Questionnaire. Poster presented at the Association for Advancement of Behavior Therapy Annual Meeting‚ New York‚ NY‚ November 1996.