Ασιατικές πολιτιστικές αξίες [ACV-46]

 

Ανάλυση

Οι ασιατικές πολιτιστικές αξίες είναι πολυσύνθετες και ποικίλες, αντικατοπτρίζοντας την πολυμορφία και την πλούσια ιστορία της ηπείρου. Μια σημαντική πτυχή αυτών των αξιών είναι η έμφαση στην οικογένεια και τις κοινότητες, με την οικογένεια να θεωρείται ως το θεμέλιο της κοινωνίας. Η σεβασμός προς τους πρεσβύτερους και η φροντίδα των γενεών προηγούμενων είναι σημαντικές αξίες, με την ανάδειξη της σοφίας και της εμπειρίας τους. Επιπλέον, η αξιοπρέπεια, η αυτοσυγκράτηση και ο σεβασμός προς τους άλλους αποτελούν σημαντικά μέρη των ασιατικών πολιτιστικών αξιών. Η συνειδητοποίηση του ρόλου και της θέσης του κάθε ατόμου στην κοινωνία και ο σεβασμός προς την αυθεντία είναι επίσης θεμελιώδεις.Οι ασιατικές πολιτιστικές αξίες επίσης υπογραμμίζουν τη σημασία της αρμονίας με τη φύση και το περιβάλλον. Οι παραδόσεις όπως ο θρησκευτικός σεβασμός, οι τέχνες όπως η καλλιτεχνική αυτοέκφραση μέσω της ζωγραφικής και της μουσικής, καθώς και η φιλοσοφία που προωθεί τη σοφία και την εσωτερική αρμονία, είναι όλα σημαντικά στοιχεία των αξιών αυτών.Συνολικά, οι ασιατικές πολιτιστικές αξίες αντανακλούν μια πλούσια κληρονομιά που συνδυάζει την παράδοση και τη σύγχρονη εξέλιξη, με έμφαση στην οικογένεια, την κοινότητα, τον σεβασμό και την αρμονία.

Σκοπός

Ο σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να δώσει μια επισκόπηση των ασιατικών πολιτιστικών αξιών, περιγράφοντας τις βασικές αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν πολλές κοινωνίες στην Ασία.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο ACV-46 αποτελείται από 46 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Διαφωνώ κάθετα, 2=Μέτρια Διαφωνώ, 3=Διαφωνώ ελαφρώς, 4=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 5=Συμφωνώ ελαφρώς, 6=Συμφωνώ μέτρια, 7= Συμφωνώ απόλυτα.

 

 

Βιβλιογραφία

Kim‚ B. S. K.‚ Yang‚ P. H.‚ Atkinson‚ D. R.‚ Wolfe‚ M. M‚ & Hong‚ S. (2001). Cultural

value similarities and differences among Asian American ethnic groups. Cultural

Diversity and Ethnic Minority Psychology‚ 7‚ 343-361.