Δεξιότητες Βοήθειας [AS-5]

 

Ανάλυση

Οι Assistance Skills (Δεξιότητες Υποστήριξης) αναφέρονται στις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε διάφορα πλαίσια. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν επικοινωνιακές ικανότητες, όπως η ενεργητική ακρόαση και η σαφής και ακριβής μετάδοση πληροφοριών. Περιλαμβάνουν επίσης δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, που επιτρέπουν στον επαγγελματία να αναγνωρίζει, να αναλύει και να επιλύει προβλήματα αποτελεσματικά και αποδοτικά. Οι δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου και οργάνωσης είναι επίσης κρίσιμες, διότι βοηθούν στην προτεραιοποίηση και στην εκτέλεση πολλαπλών καθηκόντων. Επιπλέον, οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι ουσιώδεις για την ανάπτυξη και διατήρηση θετικών σχέσεων με πελάτες και συναδέλφους, ενώ οι δεξιότητες διαχείρισης άγχους και πίεσης επιτρέπουν την αποτελεσματική εργασία υπό πιεστικές συνθήκες. Συνολικά, οι Assistance Skills συνιστούν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων που ενισχύουν την ικανότητα κάποιου να προσφέρει ποιοτική υποστήριξη και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των άλλων.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες και απόψεις από τους συμμετέχοντες σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή ζήτημα. Μέσω των ερωτήσεων που περιλαμβάνει, επιδιώκεται να καταγραφούν οι αντιλήψεις, οι εμπειρίες, οι προτιμήσεις και οι ανάγκες των ερωτηθέντων. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία θα βοηθήσουν στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων και στη βελτίωση των υπηρεσιών, των προϊόντων ή των πολιτικών που σχετίζονται με το θέμα του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση των τάσεων και των προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και στην ταυτοποίηση τομέων που απαιτούν περαιτέρω έρευνα ή παρέμβαση.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο AS-5 αποτελείται από 5 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται ως εξής:

Καμία φορά

1 έως 2 φορές

3 έως 4 φορές

5 έως 6 φορές

7 ή περισσότερες φορές

10 ή περισσότερες φορές

 

Βιβλιογραφία

Hansen‚ W.B.‚ & McNeal‚ R.B. How D.A.R.E. works: An examination of program effects on mediating variables. Health Education & Behavior. 1997; 24(2): 165-176.