Κλίμακα Κατανομής Προσοχής και Πόρων [ARAS-15]

 

 

Ανάλυση

Η συγκεκριμένη κλίμακα συμπεριλαμβάνει εργαλεία τα οποία είναι χρήσιμα για την μέτρηση αλλά και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών όσον αφορά την ικανότητα συγκέντρωσης, τη διαχείριση του χρόνου, την ενέργεια καθώς και την κούραση.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει τα χαρακτηριστικά της απορρόφησης και αποσύνδεσης στην προσοχή.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα ARAS-15 αποτελείται από 15 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται από το 0 που σημαίνει ποτέ μέχρι το 4 που σημαίνει πάντα.

 

Βιβλιογραφία

Bernstein, E.M., & Putnam, F.W. (1986). Development, reliability, and validity of a dissociation scale. Journal of Nervous and Mental Disease, 174(12), 727-735.

Carleton, R. N., Abrams, M. P., & Asmundson, G. J. G. (2010). The attentional resource allocation scale (ARAS): Psychometric properties of a composite measure for dissociation and absorption. Depression and Anxiety, 27, 775-786. doi: 10.1002/da.20656

Tellegen, A. & Atkinson, G. (1974). Openness to absorbing and self-altering experiences (“absorption”), a trait related to hypnotic susceptibility. Journal of Abnormal Psychology, 83(3), 268-277.