Κλίμακα Στάσης Απέναντι στη Βία 

 

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Στάσης Απέναντι στη Βία (ATVS) αναπτύχθηκε από την Dr. Peter H. Martens και την ομάδα της, και εξετάζει το βαθμό στον οποίο τα άτομα θεωρούν τη βία αποδεκτή ή απαράδεκτη ως μέσο επίλυσης συγκρούσεων και τη χρήση της σε διάφορες καταστάσεις.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της ATVS είναι να καταγράψει τις στάσεις των ατόμων απέναντι στη βία, να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις στάσεις και να υποστηρίξει την ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης της βίας.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμης της ATVS γίνεται με τη χρήση μιας κλίμακα Likert 5 βαθμίδων, από «διαφωνώ απόλυτα» έως «συμφωνώ απόλυτα».

 

Βιβλιογραφία

 

Martens, P. H. (1996). Attitudes toward violence scale: Development and validation. Journal of Interpersonal Violence, 11(2), 192-206.