Στάσεις σχετικά με το HIV/AIDS στους Ισπανόφωνους φοιτητές [AHAHCS-26]

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα περιλαμβάνει 26 στοιχεία για τη μέτρηση των στάσεων σχετικά με τον HIV και τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν μολυνθεί, τις σεξουαλικές συμπεριφορές και τις ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές, καθώς και τη συζήτηση και την εκμάθηση σχετικά με το AIDS.

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας AHAHCS-26 είναι να αξιολογήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις  των Ισπανόφωνων φοιτητών σχετικά με το HIV/AIDS, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών τους συμπεριφορών, των πρακτικών ασφαλέστερης σεξουαλικής δραστηριότητας , καθώς και της προθυμίας τους να συζητήσουν και να μάθουν για το AIDS.

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα AHAHCS-26 αποτελείται από 26 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξης:

1= Συμφωνώ απόλυτα

2= Συμφωνώ

3= Αβέβαιος

4= Διαφωνώ

5= Διαφωνώ απόλυτα

Βιβλιογραφία

Dawson, D. A. (1990). AIDS knowledge and attitudes for July–September. Provisional data from the National Health Interview Survey. (Advance Data from Vital and Health Statistics No. 183.) Hyattsville, MD: Department of Health and Human Services, Public Health Services, Centers for Disease Control, National Center for Health Statistics.

Luquis, R. (1991). Knowledge of and attitudes about HIV/AIDS among Hispanic college students at the Pennsylvania State University. Unpublished master’s thesis, Pennsylvania State University, University Park, PA.

Preston, D. B., Young, E. W., Koch, P. B., & Forti, E. M. (1995). The Nurses’ Attitudes about AIDS Scale (NAAS): Development and psychometric analysis. AIDS Education and Prevention, 7, 443–454.