Στάσεις Απέναντι Στον Γάμο [AAM-25]

Ανάλυση Κλίμακας

Ο γάμος αποτελεί βασικό πυλώνα πολλών πολιτισμών και κοινωνιών, αλλά οι απόψεις για τον γάμο διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η κλίμακα Στάσεων Απέναντι στον Γάμο (AAM) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τις στάσεις ενός ατόμου αναφορικά με τον γάμο. Αυτή η κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνες για να εξεταστούν οι διαφορές στις στάσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και διαφορετικών εθνοτήτων. Η κλίμακα AAM αποτελείται από 18 στοιχεία που μετρούν τις στάσεις ενός ατόμου για τον γάμο. Τα στοιχεία χωρίζονται σε τρεις υποκλίμακες: Εγκαρία, Δέσμευση και Ανοιχτότητα. Η υποκλίμακα Εγκαρία μετρά την αντίληψη ενός ατόμου για τον γάμο ως μια επικοινωνιακή σχέση. Η υποκλίμακα Δέσμευση μετρά τη δέσμευση ενός ατόμου στον γάμο και η υποκλίμακα Ανοιχτότητα μετρά το πόσο πρόθυμο είναι ένα άτομο να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις στον παραδοσιακό γάμο. Η κλίμακα AAM έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες μελέτες για να διερευνήσει διαφορές στις στάσεις για τον γάμο. Για παράδειγμα, η έρευνα έχει δείξει ότι οι άνδρες τείνουν να έχουν πιο θετικές απόψεις για τον γάμο από τις γυναίκες. Επιπλέον, τα μεγαλύτερα άτομα τείνουν να έχουν πιο θετικές απόψεις για τον γάμο σε σχέση με τα νεότερα άτομα. Τέλος, η έρευνα έχει επίσης δείξει ότι άτομα από διάφορες εθνοτικές καταβολές μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις για τον γάμο. Συνολικά, η κλίμακα AAM αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ερευνητές να μετρήσουν τις στάσεις ενός ατόμου για τον γάμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνήσει τις διαφορές στις στάσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και διαφορετικών εθνοτήτων. Η κλίμακα AAM είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι απόψεις για τον γάμο ποικίλλουν σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει τις στάσεις ενός ατόμου αναφορικά με τον γάμο

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η κλίμακα ΑΑΜ-25 αποτελείται από 25 στοιχεία όπου απαντώνται με τα εξής: (0) Αδικαιολόγητο, (1-4) Κάπως Δικαιολογημένο και (5-6) Δικαιολογημένο.

Βιβλιογραφία

Margolin‚ G.‚ & Foo‚ L. (1992). Attitudes About Marriage Index. Unpublished instrument. University of Southern California.

O’Hearn. Holly Garcia‚ and Margolin. Gayla (2000). Men’s Attitudes Condoning Marital Aggression: A Moderator between Family of Origin Abuse and Aggression against Female Partners. Cognitive Therapy and Research‚ Vol. 24‚ No. 2‚ pp. 159-174

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!