Ερευνητική Εργασία για τις Στάσεις Απέναντι στα Μαθηματικά: Υποενότητες Κογνιτικής Εμπλοκής στην Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα [ATMSCEAWS-28]

 

 

Ανάλυση

 

Το ερευνητικό έργο με τίτλο Ερευνητική Εργασία για τις Στάσεις Απέναντι στα Μαθηματικά (aTM): Υποενότητες Κογνιτικής Εμπλοκής στην Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα αναφέρεται στην ανάλυση των υποενοτήτων της κογνιτικής εμπλοκής στην ακαδημαϊκή δραστηριότητα, σε σχέση με τις στάσεις προς τα μαθηματικά.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να διερευνήσει τις υποενότητες της κογνιτικής εμπλοκής στην ακαδημαϊκή δραστηριότητα και τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχετίζονται με τις στάσεις προς τα μαθηματικά. Μέσω αυτής της ανάλυσης, η έρευνα προσπαθεί να κατανοήσει πώς η κογνιτική εμπλοκή επηρεάζει τη στάση και την απόδοση στα μαθηματικά στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας.

 

Βαθμονόμηση

 

Το Ερωτηματολόγιο ATMSCEAWS-28 αποτελείται από 28 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4 με το 1=Διαφωνώ απόλυτα και το 4=Συμφωνώ απόλυτα.

 

Βιβλιογραφία

 

greene, b. a., and miller, r. b. (1996). influences on achievement: goals, perceived ability, and cognitive engagement. Contemporary Educational Psychology, 21(2), 181–192.
greene, b. a., miller, r. b., crowson, h. m., duke, b. l., and akey, K. l. (2004). predicting high school students’ cognitive engagement and achievement: contributions of classroom perceptions and motivation. Contemporary Educational Psychology, 29(4), 462–482.
miller, r. b., behrens, J. T., and greene, b. a. (1993). goals and perceived ability: impact on student valuing, self-regulation, and persistence. Contemporary Educational Psychology, 18(1), 2–14.
miller, r. b., greene, b. a., montalvo, g. p., ravindran, b., and nichols, J. d. (1996). engagement in academic work: the role of learning goals, future consequences, pleasing others, and perceived ability. Contemporary Educational Psychology, 21(4), 388–422.
ravindran, b., greene, b. a., and debacker, T. K. (2005). predicting preservice teachers’ cognitive engagement with goals and epistemological beliefs. Journal of Educational Research, 98(4), 222–232.