Απογραφή Αυστραλιανού Εθνοκεντρισμού [AEI-48]

 

Ανάλυση

Η Αυστραλία, όπως και πολλές άλλες χώρες, αντιμετωπίζει ζητήματα σχετικά με τον εθνικό της ταυτοτισμό και την πολυπολιτισμική της φύση. Ο εθνοκεντρισμός είναι μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην ανωτερότητα ή την προτίμηση μιας συγκεκριμένης εθνικής ομάδας έναντι άλλων κοινοτήτων που ζουν εντός των συνόρων της χώρας. Ο εθνοκεντρισμός στην Αυστραλία μπορεί να εκδηλώνεται μέσω διάφορων τρόπων, όπως πολιτικές μετανάστευσης που δίνουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες, διαδικασίες ενσωμάτωσης που ευνοούν μια εθνική ομοιογένεια, ή ακόμη και μέσα από την εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης με την προώθηση μόνο μιας εκδοχής της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας. Ο εθνοκεντρισμός μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, όπως την αύξηση των διακρίσεων, την αποκλεισμό ή την απομόνωση ορισμένων κοινοτήτων, και την ενίσχυση ενός εθνικιστικού κλίματος που μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις ή διαμάχες.Για την αντιμετώπιση του εθνοκεντρισμού, πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλίας, υιοθετούν πολιτικές πολυπολιτισμικούσχεδιασμού και προωθούν την κοινωνική συμμετοχή, την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ όλων των κοινοτήτων που ζουν εντός των συνόρων τους.

 

Στόχος

Ο στόχος της αναφοράς στον εθνοκεντρισμό στην Αυστραλία είναι να αναδειχθεί η πραγματικότητα ότι οι πολιτικές ή κοινωνικές πρακτικές που δίνουν έμφαση σε μία συγκεκριμένη εθνική ομάδα μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Ο εθνοκεντρισμός μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό ή διάκριση άλλων εθνοτικών ομάδων, ενθαρρύνοντας την ανισότητα και τις εντάσεις.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο AEI-48 αποτελείται από 48 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Συμφωνώ απόλυτα, 2=Συμφωνώ, 3=Συμφωνώ ελαφρώς, 4=Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 5=Διαφωνώ ελαφρώς, 6=Διαφωνώ, 7=Διαφωνώ απόλυτα.

 

Βιβλιογραφία

 

Price‚ Fiona Swee-Lin. (2000). Intercultural contact‚ ethnocentrism and the mediating role of epistemology. University of Melbourne‚ Doctoral Dissension