Κλίμακα Ισορροπημένου Δογματισμού [BDS-76]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Ισορροπημένου Δογματισμού (Balanced Dogmatism Scale – BDS-76) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το επίπεδο ισορροπημένου δογματισμού σε ένα άτομο. Αυτή η κλίμακα αποτελείται από 76 ερωτήσεις και αναλύει τη στάση ενός ατόμου απέναντι σε θέματα που θεωρούνται δογματικά, δηλαδή θέματα που αφορούν πεποιθήσεις ή αξίες που κρατάει με ακαμψία και αδιαπραγματευσία. Οι ερωτήσεις αυτές συνήθως ζητούν από το άτομο να αντιδράσει σε δηλώσεις ή προτάσεις, εκφράζοντας τη συμφωνία ή τη διαφωνία του, καθώς και το βαθμό της δογματικής του στάσης. Με τη χρήση αυτής της κλίμακας, οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ δογματισμού και άλλων μεταβλητών, όπως η ανοχή, η ανοιχτότητα στην εμπειρία και η προθυμία για αλλαγή. Η BDS-76 παρέχει μια πολύπλοκη εικόνα της δογματικής στάσης ενός ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το επίπεδο της δογματικότητας όσο και το εάν αυτή η δογματικότητα είναι ισορροπημένη και υπόλογη.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να προσδιορίσει το επίπεδο ισορροπημένου δογματισμού σε ένα άτομο. Αυτό συνήθως σημαίνει να μετρήσει πώς η άτομο αντιμετωπίζει τις δογματικές πεποιθήσεις και πόσο ανοιχτό είναι σε νέες ιδέες ή πληροφορίες που μπορεί να τις ανατρέξει. Έτσι, ο στόχος της κλίμακας είναι να δώσει ένα πλαίσιο για την κατανόηση της στάσης ενός ατόμου απέναντι σε θέματα που σχετίζονται με τις πεποιθήσεις του.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα BDS-76 αποτελείται από 76 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Συμφωνώ απόλυτα, Συμφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Διαφωνώ, Διαφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

RAY‚ J.J. (1970). The development and validation of a balanced Dogmatism scale. Australian Journal of Psychology‚ 22‚ 253-260.

RAY‚ J.J. (1972). Are conservatism scales irreversible? British J. Social & Clinical Psychology 11‚ 346-352.

RAY‚ J.J. (1972).Australian Psychologist 7‚ 155-166.

Ray‚ J.J. (1974). Balanced Dogmatism scales. Australian Journal of Psychology 26‚ 9-14.

Ray‚ J.J. (1979)0.Journal of Social Psychology‚ 109‚ 309-310.

Ray‚ J.J. (1980). Acquiescence and the Wilson Conservatism scale. Personality & Individual Differences‚ 1‚ 303-305.

Ray‚ J.J. & Pratt‚ G.J. (1979). Is the influence of acquiescence on “catchphrase” type attitude scale items not so mythical after all? Australian Journal of Psychology 31‚ 73-78.

Ray‚ J.J. (Unpublished).

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!