Κλίμακα Αξιολόγησης Σίτισης Συμπεριφορικής Παιδιατρικής [BPFAS-35]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Σίτισης Συμπεριφορικής Παιδιατρικής (Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale [BPFAS-35]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων και αναπτύχθηκε από τους Christ και Napier-Philips το 2001. Η BPFAS-35 απευθύνεται σε γονείς και ο στόχος της είναι να μελετήσει τις συμπεριφορές των παιδιών σε ότι αφορά τις διατροφικές τους συνήθειες. Επιπλέον, προσπαθεί να ερμηνεύσει τους πιθανούς λόγους για τους οποίους τα παιδιά αποκτούν κακές συνήθειες σχετικά με τη διατροφή τους. Σημειώνεται πως η εν λόγω Κλίμακα, εξετάζει κυρίως παιδιά ηλικίας 9 μηνών και 7 ετών ως προς τα γεύματά τους κατά την διάρκεια της ημέρας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι γονείς καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο 5-βάθμιας κλίμακας Likert που κυμαίνεται από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πάντα), όπου δηλώνουν ουσιαστικά το πόσο συχνά συμβαίνει καθεμία από τις συμπεριφορές που περιγράφονται στις ερωτήσεις.

Στατιστική Ανάλυση

Υπάρχουν 35 ερωτήσεις που απαντώνται μέσω της 5-βάθμιας κλίμακας Likert. Επιπλέον, οι γονείς καλούνται να απαντήσουν με «ναι» και «όχι» στην ερώτηση «Είναι αυτό πρόβλημα για εσάς;».
Σημειώνεται πως το ερωτηματολόγιο δίνει τέσσερις συνολικά βαθμολογίες.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 

Η Κλίμακα μεταφράστηκε στα ελληνικά από δύο ανεξάρτητους φυσικούς ομιλητές.
Στη συνέχεια ελέγχθηκε για ασυνέπειες και μεταφράστηκε εκ νέου. Στην τελική της μορφή διαπιστώθηκε πως η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας βρίκσονταν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Βιβλιογραφία

Crist, W., & Napier-Phillips, A. (2001). Mealtime behaviors of young children: a comparison of normative and clinical data. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics22(5), 279-286.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Παιδοψυχολογία