Πεποιθήσεις Σχετικά με την Επιθετικότητα και τις Ενναλακτικές [BAAA-19]

 

 

Ανάλυση

Η επιθετικότητα είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα στη σημερινή κοινωνία. Πρόκειται για ένα συμπεριφεριστικό πρότυπο που συχνά εμφανίζεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά με την επιθετικότητα και τις αιτίες της. Αυτό το άρθρο θα εξετάσει μερικές από αυτές τις πεποιθήσεις και θα προσφέρει εναλλακτικές προοπτικές.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου Ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει τις πεποιθήσεις σχετικά με την επιθετικότητα και να προτείνει κάποιες ενναλακτικές.

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο ΒΑΑΑ-19 αποτελείται από 19 στοιχεία που βαθμολογούνται στα εξής: 1= Συμφωνώ κατηγορηματικά, 2= Διαφωνώ, 3=Συμφωνώ και 4= Συμφωνώ κάθετα.

 

Στατιστική Ανάλυση

Οι τιμές των πόντων ανατίθενται όπως φαίνεται στην έρευνα (1–4). Όλα τα στοιχεία αντιστρέφονται προτού γίνει ο αθροισμός. Σε αυτή την αξιολόγηση περιλαμβάνονται δύο υποκλίμακες: Πεποιθήσεις για την Επιθετικότητα (στοιχεία 3, 4, 6, 10, 11 και 12) και Χρήση Μη Βίαιων Στρατηγικών (στοιχεία 1, 2, 5, 7 και 8). Οι τιμές των πόντων για τις απαντήσεις σε κάθε υποκλίμακα αθροίζονται και στη συνέχεια διαιρούνται με τον συνολικό αριθμό των στοιχείων στην υποκλίμακα.

 

Βιβλιογραφία

Multisite Violence Prevention Project. (2004). Description of measures: cohort-wide student survey. Atlanta‚ GA: Centers for Disease Control and Prevention‚ National Center for Injury Prevention and Control

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!