Κλίμακα Περί Χτυπημάτων [BAHS-4]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Ο όρος “κλίμακα περί χτυπημάτων” είναι ένα έννοια που έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια, ειδικά στον τομέα της ψυχολογίας. Η έννοια βασίζεται στην ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν πεποιθήσεις σχετικά με το πόση φυσική δύναμη είναι αποδεκτή σε διάφορες καταστάσεις. Αυτές οι πεποιθήσεις μπορούν να εκφραστούν με τη μορφή μιας κλίμακας, με το χαμηλό άκρο της κλίμακας να αντιπροσωπεύει την ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα δύναμης και το υψηλό άκρο να αντιπροσωπεύει την περισσότερη αποδεκτή δύναμη.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρουσιάσει τις πεποιθήσεις σχετικά με το πόση φυσική δύναμη είναι αποδεκτή σε διάφορες καταστάσεις

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα BAHS-4 αποτελείται από 4 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται ως εξής: 1=Κανένας, 2=Λίγοι, 3=Οι περισσότεροι, 4=Όλοι

 

Βιβλιογραφία

Orpinas P. Skills training and social influences for violence prevention in middle schools. A curriculum evaluation. Doctoral Dissertation. Houston‚ TX: University of Texas Health Science Center at Houston‚ School of Public Health‚ 1993.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!