Κλίμακες Κοινωνικής Υποστήριξης του Βερολίνου [BSSS-19]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Οι Κλίμακες Κοινωνικής Υποστήριξης του Βερολίνου (BSSS, Schwarzer & Schulz, 2000) αναπτύχθηκαν με βάση θεωρητικές σκέψεις και ανασκοπήσεις καθιερωμένων μέσων μέτρησης για την κοινωνική υποστήριξη.

Όλα τα στοιχεία συζητήθηκαν από ένα πάνελ ειδικών και εν μέρει επανεξετάστηκαν μετά από ένα πιλοτικό στάδιο με ασθενείς με καρκίνο. Τα στοιχεία των υποκλίμακων που αναφέρονται σε δυσμενείς συμπεριφορές υποστήριξης του συντρόφου αποκλίνουν από τη μελέτη μας μετά την έκφραση απόρριψης από τους ασθενείς αυτών των καταστάσεων.

Η μορφή απάντησης είναι η ίδια για όλα τα υποκλίμακα: Οι ασθενείς βαθμολογούν τη συμφωνία τους με τις καταστάσεις σε μια τετραπλή κλίμακα. Οι δυνατές υποστηρίξεις είναι συμφωνώ απόλυτα (1), συμφωνώ κάπως (2), συμφωνώ κάπως (3) και συμφωνώ απόλυτα (4). Τα αρνητικά στοιχεία πρέπει να αντιστραφούν. Οι βαθμολογίες κλίμακας προκύπτουν είτε με το άθροισμα των απαντήσεων (συνολικές βαθμολογίες) είτε με τον υπολογισμό της μέσης βαθμολογίας της κλίμακας.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει την κοινωνική υποστήριξη η οποία είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί αυτό το εργαλείο.

 

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα BSSS-19 αποτελείται από 19 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Συμφωνώ απολύτως, 2= Συμφωνώ κάπως, 3=Διαφωνώ κάπως, Διαφωνώ απολύτως.

 

 

Βιβλιογραφία

Schulz, U. & Schwarzer, R. (2003). Soziale Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung. Die Berliner Social Support Skalen (BSSS) [Social support in coping with illness: The Berlin Social Support Scales (BSSS)]. Diagnostica, 49, 73-82.