Κλίμακες Κοινωνικής Υποστήριξης του Βερολίνου [BSSS-52]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

Οι Κλίμακες Κοινωνικής Υποστήριξης του Βερολίνου (Berlin Social-Support Scales – BSSS) είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο που αξιολογεί διάφορες διαστάσεις της κοινωνικής υποστήριξης, όπως η αντιληπτή διαθεσιμότητα, η ληφθείσα υποστήριξη, η αναζητούμενη υποστήριξη και η παροχή υποστήριξης. Η κλίμακα της αντιληπτής διαθεσιμότητας εξετάζει κατά πόσο το άτομο πιστεύει ότι έχει πρόσβαση σε υποστήριξη από το κοινωνικό του δίκτυο. Η κλίμακα της ληφθείσας υποστήριξης καταγράφει τις συγκεκριμένες ενέργειες υποστήριξης που το άτομο έχει δεχτεί πρόσφατα. Η κλίμακα της αναζητούμενης υποστήριξης μετρά τις προσπάθειες του ατόμου να αναζητήσει βοήθεια, ενώ η κλίμακα της παροχής υποστήριξης αξιολογεί την υποστήριξη που το άτομο παρέχει σε άλλους. Οι κλίμακες αυτές συνήθως χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια με κλίμακα Likert για την αποτύπωση των απαντήσεων και είναι σχεδιασμένες για να παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κοινωνικής υποστήριξης, διευκολύνοντας την κατανόηση της επίδρασής της στην ψυχολογική ευημερία και υγεία.

 

Στόχος κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η λεπτομερής αξιολόγηση και η ποσοτικοποίηση των διαφόρων πτυχών της κοινωνικής υποστήριξης που δέχεται ή παρέχει ένα άτομο. Με τη χρήση αυτού του εργαλείου, επιδιώκεται να κατανοηθούν καλύτερα οι αντιληπτές και πραγματικές μορφές υποστήριξης, καθώς και οι προσπάθειες αναζήτησης βοήθειας και η προσφορά βοήθειας σε άλλους. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων συμβάλλει στην εκτίμηση της επιρροής της κοινωνικής υποστήριξης στην ψυχολογική ευημερία, την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων και τη γενικότερη ψυχική υγεία. Επιπλέον, οι κλίμακες αυτές βοηθούν στην αναγνώριση των δυνατοτήτων για παρέμβαση και ενίσχυση των κοινωνικών δικτύων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων.

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα BSSS-52 αποτελείται από 52 στοιχεία τα οποία

1 = Διαφωνώ απόλυτα

2= Μάλλον διαφωνώ

3= Μάλλον συμφωνώ

4= Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Schulz‚ U. & Schwarzer‚ R. (2003). Soziale Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung. Die Berliner Social Support Skalen (BSSS) [Social support in coping with illness: The Berlin Social Support Scales (BSSS)]. Diagnostica‚ 49‚ 73-82.