Κλίμακα Τάσης Ερυθρίασης [BPS-19]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Τάσης Ερυθρίασης (Blushing Propensity Scale) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την προδιάθεση ενός ατόμου να ερυθριάζει σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Αποτελείται από δέκα δηλώσεις που σχετίζονται με την εμπειρία και τις αντιδράσεις της ερυθρίασης, όπως η συχνότητα εμφάνισης, η αμηχανία που προκαλείται και η προσπάθεια να κρυφτεί η ερυθρίαση. Οι απαντήσεις δίνονται σε μια κλίμακα πέντε σημείων, από το “Διαφωνώ απόλυτα” (1) έως το “Συμφωνώ απόλυτα” (5). Η κλίμακα αυτή επιτρέπει στους ερευνητές και στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να ποσοτικοποιήσουν το επίπεδο κοινωνικής αμηχανίας ή άγχους που σχετίζεται με την ερυθρίαση και να αναγνωρίσουν καταστάσεις στις οποίες τα άτομα ενδέχεται να βιώσουν μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση. Με τον τρόπο αυτό, η Κλίμακα Τάσης Ερυθρίασης συμβάλλει στην κατανόηση και τη διαχείριση των συναισθημάτων που σχετίζονται με την ερυθρίαση και βοηθά στην ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης για τη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας και της ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων που την χρησιμοποιούν.

 

Στόχος κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει την προδιάθεση ενός ατόμου να ερυθριάζει σε κοινωνικές καταστάσεις. Με την εξέταση διαφόρων πτυχών της ερυθρίασης, όπως η συχνότητα εμφάνισης, η αμηχανία και η προσπάθεια να κρυφτεί η ερυθρίαση, η κλίμακα αυτή παρέχει μια σαφή εικόνα του πόσο έντονα επηρεάζεται το άτομο από την ερυθρίαση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση ατόμων που ενδέχεται να βιώνουν υψηλά επίπεδα κοινωνικής αμηχανίας ή άγχους. Η χρήση της κλίμακας επιτρέπει στους ερευνητές και στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να σχεδιάσουν κατάλληλες παρεμβάσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης, με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας και της ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν την ερυθρίαση και να βοηθήσει στην ανάπτυξη πιο στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα BPS-19 αποτελείται από 19 στοιχεία τα οποία απαντιούνται ως εξής:

1 = Διαφωνώ απόλυτα

2 = Διαφωνώ

3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

4 = Συμφωνώ

5 = Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Leary‚ M. R.‚ & Meadows‚ S. (1991). Predictors‚ elicitors‚ and concomitants of social blushing. Journal of Personality and Social Psychology‚ 60(2): 254-262.

BoÈgels‚ S. M.‚ Alberts‚ M.‚ & de Jong‚ P. J. (1996). Self-consciousness‚ self-focused attention‚ blushing propensity and fear of blushing. Personality and Individual Differences‚ 21: 573-581.

Mulkens‚ S.‚ de Jong‚ P. J.‚ & BoÈgels‚ S. M. (1997). High blushing propensity: fearful preoccupation or facial coloration?. Personality and individual differences‚ 22: 817-824

Mulkens‚ S.‚ de Jong‚ Peter J.‚ Dobbelaar‚ A.‚ BoÈgels‚ Susan M. (1999). Fear of blushing: fearful preoccupation irrespective of facial coloration. Behaviour Research and Therapy 37: 1119-1128