Διαγνωστική Εξέταση της Βοστόνης για την Αφασία – Σύντομη Εκδοχή [ΔΕΒΑ-28]

 

Σκοπός

Ο βασικός σκοπός του τεστ είναι να αναγνωρίζει την αφασία, καθώς και παρόμοιες διαταραχές. Η χορήγηση γίνεται τόσο σε υγιείς ηλικιωμένους, όσο και σε άτομα με άνοια τύπου Alzheimer (ATΑ). Το BDAE υλοποιείται από νευρολόγους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

Ανάλυση

Το τεστ κατασκευάστηκε από τον Goodglass και τον Kaplan (1983). Το «εργαλείο» εμβάθυνε σε μια σύντομη εκδοχή για την BDAE. Η πλήρης μορφή της διαθέτει 28 υποδοκιμασίες. Η χορήγηση έγινε σε ηλικιωμένους που η υγεία τους ήταν καλή και ασθενείς που έχουν ΑΤA, με ίδια ηλικία και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Βαθμονόμηση

Οι υγιείς που παρουσίασαν βαθμολογία μικρότερη από 24 στο MMSE ήταν τρεις (οριακό σημείο για να διαγνωσθεί κάποιος με άνοια) και δεν είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι ασθενείς με πιθανή Νόσο Alzheimer οι 42 παρουσίασαν επίδοση χαμηλότερη από 24, δηλαδή βρίσκονται στα όρια που χρειάζεται για να διαγνωστούν με άνοια. Τέλος, 46 υγιείς είχαν επίδοση από 24-30 και 9 ασθενείς με πιθανή Νόσο Alzheimer σημείωσαν οριακή επίδοση 25 και ήταν μορφωμένοι.

Στατιστική Ανάλυση

Οι υποδοκιμασίες που είχαν τον πιο αυξημένο βαθμό αξιοπιστίας ήταν: η ακουστική διάκριση λέξης a=0.85, το σύνθετο υλικό με ιδέες a=0.79, η προφορική ικανότητα – μη λεκτική a=1.00, η προφορική ικανότητα – λεκτική a=0.91, η προφορική ανάγνωση φράσης a=0.98, η κατανόηση προφορικού συλλαβισμού a=0.87 και  η γραπτή κατονομασία a=0.97

Η τελική τους βαθμολογία ήταν το άθροισμα των επιμέρους υποδοκιμασιών.

Εγκυρότητα:

Το MMSE έχει έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση για τους ασθενείς με Νόσο Alzheimer. Η ΔΕΒΑ έχει μεταφραστεί από τους Τσαπκίνη και συν. (2009).

Αξιοπιστία:

Η Διαγνωστική εξέταση της Βοστόνης για την Αφασία είναι χρήσιμη και αξιόπιστη. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την αξιοπιστία των υποκλιμάκων της BDAE είναι των Kunder-Richardson. Οι συντελεστές αξιοπιστίας είχαν θετική συνοχή ως προς τις υποδοκιμασίες και την μέτρηση τους. Τέλος, συμπεραίνεται ότι για τους υγιείς παρουσιάστηκε μεγάλη αξιοπιστία (.53<a<1.00).

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Βαγγελή, Α., Δέμπη, Ε., & Μπερδέση, Δ. (2020). ΆΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΥΓΙΗ ΕΝΗΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.

Καραούλια, Φ. (2021). Απόπειρα στάθμισης του αγγλόφωνου αξιολογητικού πρωτοκόλλου Northwestern Assessment of Verbs and Sentences (NAVS) σε τυπικό πληθυσμό.

Κλειδιά, Λ., & Άνοια, Λ. Η Εφαρμογή του Boston Diagnostic Aphasia Examination σε ασθενείς με νόσο Alzheimer.

Ξένη Βιβλιογραφία

Borod, J. C., Goodglass, H., & Kaplan, E. (1980). Normative data on the Boston diagnostic aphasia examination, parietal lobe battery, and the Boston naming test. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology2(3), 209-215.

Figueiredo, S., & Barfod, V. (2012). Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE).

Goodglass, H. & Kaplan, E. (1983). The assessment of aphasia and related disorders. Philadelphia: Lea and Febinger.

Tsapkini, K., Vlahou, C. H., & Potagas, C. (2009). Adaptation and validation of standardized aphasia tests in different languages: Lessons from the Boston Diagnostic Aphasia Examination–Short Form in Greek. Behavioural neurology, 22(3-4), 111-119.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω εξέταση, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!