Ερωτηματολόγιο άσκησης ρύθμισης συμπεριφοράς [BREQ-24]

 

Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Αυτοκαταγραφής της Συμπεριφοράς Σχετικά με την Άσκηση (BREQ-24) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αυτοκαταγραφής της συμπεριφοράς σχετικά με την άσκηση. Αναπτύχθηκε από τον Markland και Ingledew (1997) και αξιολογεί διάφορες διαστάσεις της συμπεριφοράς άσκησης, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης, της αυτονομίας, της ενδογενούς και εξωγενούς κινητοποίησης και της αμφιβολίας για την άσκηση.

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει διάφορες πτυχές της συμπεριφοράς άσκησης σε άτομα. Με τη χρήση αυτού του εργαλείου, οι ερευνητές και οι κλινικοί μπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο ενδιαφέροντος, της αυτονομίας, της εξωγενούς και ενδογενούς κινητοποίησης και της αμφιβολίας που επηρεάζουν τη συμπεριφορά άσκησης.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο BREQ-24 αποτελείται από 24 ερωτήσεις που αξιολογούν το βαθμό με τον οποίο οι άνθρωποι εκτιμούν, αντιλαμβάνονται και εμπλέκονται σε δραστηριότητες άσκησης. Οι ερωτήσεις αυτές κατηγοριοποιούνται σε διάφορες υποκλίμακες που μετρούν διαφορετικές πτυχές της συμπεριφοράς άσκησης.

Βιβλιογραφία

Markland‚ D.‚ & Tobin‚ V. (2004). A modification to the Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire to include an assessment of amotivation. Journal of Sport and Exercise Psychology‚ 26‚ 191–196.

Wilson‚ P.M.‚ Rodgers‚ W.M.‚ Loitz‚ C.C.‚ & Scime‚ G. (2006). “It’s who I am…really!” The importance of integrated regulation in exercise contexts. Journal of Biobehavioral Research‚ 11‚ 79-104.