Ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας [ΕΕ-12]

Brief Aggression Questionnaire [BAQ-12]

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου 

Το Ερωτηματολόγιο επιθετικότητας (Brief Aggression Questionnaire [BAQ-12]) αποτελεί ένα αυτοσυµπληρούµενο ερωτηματολόγιο, το οποίο προτάθηκε το 2014 από τον Webster και τους συνεργάτες του. Το BAQ-12 μετρά την επιθετικότητα σε όλες τις πτυχές της και έχει ως βασικό του πλεονέκτημα το μικρό αριθμό λημμάτων (12), που συνεπάγεται το σύντομο χρόνο συμπλήρωσης του. Η κατασκευή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνήσει περαιτέρω την ανίχνευση των διαφόρων μορφών επιθετικότητας και να συμβάλει στην εξάλειψή τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 12 ερωτήσεις καθεμιά από τις οποίες έχει 5 δυνατές απαντήσεις οι οποίες κυμαίνονται από 1 (συμφωνώ πολύ) έως 5 (διαφωνώ πολύ). Επίσης, τo BAQ-12 έχει μεταφραστεί από τα Αγγλικά στα Ελληνικά από τρεις δίγλωσσους μεταφραστές και κατόπιν έχει συμπληρωθεί από μια τυχαία επιλεγμένη ομάδα 130 εργαζομένων σε νοσοκομείο, 25 εκ των οποίων το συμπλήρωσαν για δεύτερη φορά δύο μήνες αργότερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η μέση τιμή στο BAQ-12 για τους νοσηλευόμενους ασθενείς ήταν 39,97, σημαντικά υψηλότερη της αντίστοιχης του δείγματος των 130 εργαζομένων σε Νοσοκομείο.

Στατιστική Ανάλυση

Η Στατιστική Ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το IBM SPSS Statistics version 24, προκειμένου να προβούμε σε περιγραφική στατιστική ανάλυση των συσχετίσεων, στην εσωτερική αξιοπιστία και στην διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Το λογισμικό AMOS 20, χρησιμοποιήθηκε για να διενεργηθεί η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Η κανονικότητα κατανομής των συνεχών μεταβλητών εξετάστηκε με τη δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov και η εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας της κλίμακας προήλθε από την καμπύλη λειτουργικών χαρακτηριστικών (ROC).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο επιθετικότητας BAQ-12 έχει προταθεί ως ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο, με ικανοποιητική συγκλίνουσα και συντρέχουσα εγκυρότητα, καθώς και ικανοποιητική αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (Webster et al., 2014).Οι μελέτες καταδεικνύουν ότι το σύνολο του ερωτηματολογίου παρουσίασε ικανοποιητική εσωτερική αξιοπιστία (Cronbach’s alpha 0,797). Πιο συγκεκριμένα από τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου υψηλότερη αξιοπιστία παρουσίασε η σωματική επιθετικότητα (a= 0,79), ενώ την χαμηλότερη, η λεκτική επιθετικότητα (a= 0,57).

Βιβλιογραφία

Webster GD, DeWall CN, Pond Jr. RS, et al. The Brief Aggression Questionnaire: Psychometric and Behavioral Evidence for an Efficient Measure of Trait Aggression. AGGRESSIVE BEHAVIOR 2014; Volume 40, pages 120–139.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλίμακα Επιθετικότητας