Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Πόνου

( Brief Pain Inventory [BPI])

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο Μέτρησης Πόνου αναπτύχθηκε από τον Cleeland και τους συνεργάτες του το 1982 και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Σκοπός του ερωτηματολογίου BPI είναι να εντοπίσει και να αποτυπώσει την σοβαρότητα και την ένταση του πόνου καθώς και τις επιπτώσεις που προκαλεί ο καρκινικός πόνος στην υγεία, την διάθεση και την ψυχολογία του ασθενή.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Στο ερωτηματολόγιο BPI χρησιμοποίησε μία κλίμακα τύπου Likert 10 βαθμίδων για την μέτρηση τριών στοιχείων σοβαρότητας του πόνου “χειρότερος” τον τελευταίο μήνα, “μέσος όρος” και “τώρα”(σημερινός πόνος), όπου οι απαντήσεις διαβαθμιζόντουσαν από 0= καθόλου πόνος και 10= τόσο άσχημός όσο δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος. Στις ερωτήσεις μέτρησης της έντασης του πόνου όσο και στους παράγοντες στου οποίους παρεμβαίνει ο πόνος είναι 0 (“ο πόνος δεν παρεμβαίνει”) και καταλήγει σε 10 (“ο πόνος παρεμβαίνει πλήρως”). Η υψηλότερη τιμή στις ερωτήσεις σχετικά με την ένταση του πόνου σημαίνει και το χειρότερο πόνο. Παρομοίως, για τις ερωτήσεις, αναφορικά με τους παράγοντες στους οποίους παρεμβαίνει ο πόνος, υψηλότερη τιμή αντιπροσωπεύει την  πλήρη παρέμβαση του πόνου στους παράγοντες αυτούς.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο με την καθημερινή του χρήση διαθέτει καλή φαινομενική εγκυρότητα και αξιοπιστία. Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας για τους παράγοντες παρέμβασης ήταν α=0,85και για τις ερωτήσεις έντασης του πόνου α=0,89.

Βιβλιογραφία

Cleeland, C. S., & Ryan, K. (1991). The brief pain inventory. Pain Research Group, 20, 143-147.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!