Κατάλογος Εχθρότητας Buss Durkee [BDHI-75]

 

 

Ανάλυση

Το Buss Durkee Hostility Inventory (BDHI) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο αξιολόγησης στον ψυχολογικό τομέα που μετρά το επίπεδο εχθρότητας ενός ατόμου. Αναπτύχθηκε από τους Δρ. Arnold Buss και Marion Durkee στη δεκαετία του 1950 και έκτοτε χρησιμοποιείται από ψυχολόγους, ψυχίατρους και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την αξιολόγηση του επιπέδου επιθετικότητας και εχθρότητας ενός ατόμου. Το BDHI είναι ένα αυτο-αναφορικό ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 44 ερωτήματα που μετρούν το επίπεδο εχθρότητας ενός ατόμου σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: λεκτική επίθεση, σωματική επίθεση και θυμός. Κάθε ερώτημα αξιολογείται σε μια κλίμακα πέντε σημείων από “καθόλου” έως “πολύ πολύ.” Το συνολικό σκορ που προκύπτει από το BDHI χρησιμοποιείται για να καθορίσει το συνολικό επίπεδο εχθρότητας ενός ατόμου.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου Ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει το επίπεδο εχθρότητας ενός ατόμου

 

Βαθμονόμηση

Το BDHI αποτελείται από 75 ερωτήματα που χωρίζονται σε 8 υποκλίμακες: Εχθρική Στάση, Έμμεση Εχθρότητα, Λεκτική Εχθρότητα, Σωματική Εχθρότητα, Αγανάκτηση, Εκνευριστικότητα, Υποψία και Αντικοινωνική Στάση

 

Βιβλιογραφία

Buss‚ Arnold and Durke‚ Ann. (1957). An Inventory for Assessing Different Kinds of Hostility. Journal of Consulting Psychology‚ 21‚ 343-380.

Swang‚ John I. (1974)‚ The “AAA Syndrome”: Relationships Between Alienation‚ Anxiety and Aggression. University of Oklahoma Health Sciences Center. PhD Dissertation

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!