Ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας Buss-Perry [AGQ-29]

 

 

Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας Buss–Perry (AGQ) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ψυχολογικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για τη μέτρηση της επιθετικότητας σε άτομα. Αναπτύχθηκε από τους Δρ. Arnold Buss και Robert Perry στη δεκαετία του 1960, το AGQ είναι ένα αυτο-αναφερόμενο ερωτηματολόγιο που αξιολογεί το επίπεδο επιθετικότητας σε ένα άτομο.

 

Σκοπός

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει την επιθετικότητα σε άτομα

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το AGQ αποτελείται από 29 ερωτήματα, κάθε ένα εκ των οποίων βαθμολογείται σε κλίμακα 5 σημείων από “καθόλου” έως “πολύ”.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το AGQ είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο της επιθετικότητας και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες για την αξιολόγηση της επιθετικότητας σε διάφορους πληθυσμούς.

 

Βιβλιογραφία

Buss‚ A. H.‚ & Perry‚ M. P. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology‚ 63‚ 452-459.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!