Ερωτηματολόγιο CAGE [CQ-4]

 

 

Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο CAGE είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κατανάλωσης αλκοόλ και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων με την εξάρτηση από το αλκοόλ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το CAGE δεν είναι διάγνωση αλλά ένα εργαλείο ανίχνευσης που μπορεί να υποδείξει την ανάγκη για περαιτέρω αξιολόγηση από επαγγελματία υγείας.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της κατανάλωσης αλκοόλ και να ανιχνεύσει δυνητικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω της εξάρτησης από αυτήν

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο CAGE CQ-4 αποτελείται από 4 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με τα εξής: Ναι, Όχι

 

Βιβλιογραφία

Ewing‚ John A. 1984. “Detecting Alcoholism: The CAGE Questionnaire” .JAMA: Journal of the American Medical Association‚252: 1905-1907.

Bernadt‚ MW; Mumford‚ J; Taylor‚ C; Smith‚ B; Murray‚ RM (1982). “Comparison of questionnaire and laboratory tests in the detection of excessive drinking and alcoholism”. Lancet 6 (8267): 325–8.

Bradley KA‚ Kivlahan DR‚ Bush KR‚ McDonell MB And‚ Fihn SD. 2001. Variations On The CAGE Alcohol Screening Questionnaire: Strengths And Limitations In VA General Medical Patients.