Τεστ Προσωπικότητας California Qsort για Παιδιά

Ανάλυση Τεστ

Το Τεστ Προσωπικότητας California Q-sort για Παιδιά (California Child Q-sort [CCQ-sort 100] δημιουργήθηκε από τους J.Block and J.Block στην αρχή της δεκαετίας του ‘80. Το εν λόγω τεστ έχει πολλές εφαρμογές. Αποτελείται από 100 κάρτες με προτάσεις, που περιγράφουν μορφές συμπεριφοράς των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Για παράδειγμα, μια πρόταση είναι: «Συμπεριφέρεται με ευγένεια». Σημειώνεται ότι το τεστ έχει χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα σε μελέτη που αποσκοπούσε να δημιουργήσει το θεωρητικό προφίλ του ψυχολογικά επαρκούς παιδιού της σχολικής ηλικίας.

Στόχος Τεστ

Κύριο μέλημα του τεστ είναι να επιτρέπει τόσο σε ειδικούς όσο και σε άτομα του άμεσου περιβάλλοντος (δασκάλους, γονιούς) να περιγράψουν το προφίλ της προσωπικότητας των παιδιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περιγραφή της προσωπικότητας του παιδιού από διαφορετικές πλευρές, με στόχο την σύγκριση των προφίλ αυτών. Επίσης, δύναται ένα προφίλ προσωπικότητας μιας συγκεκριμένης ομάδας παιδιών να συγκριθεί με αυτό μιας ομάδας ελέγχου. Ένας άλλος στόχος του California Child Q-sort [CCQ-sort 100] είναι η κατασκευή ενός θεωρητικού προφίλ της προσωπικότητας των παιδιών, που θεωρείται πως παρουσιάζουν κοινά γνωρίσματα (πχ. παιδιά που πάσχουν από κατάθλιψη). Το θεωρητικό αυτό προφίλ μέσω της σύγκρισής του με τα ατομικά προφίλ κάθε παιδιού θα ενισχύσει την προσπάθεια για την εύρεση παιδιών με προφίλ προσωπικότητας παρόμοιο με το θεωρητικό (πχ. εύρεση παιδιών με κατάθλιψη).

Βαθμονόμηση Τεστ

Όπως αναφέρθηκε, το Τεστ Προσωπικότητας California Child Q-sort για Παιδιά [CCQ-sort 100], αποτελείται από 100 κάρτες. Αυτές οι κάρτες τοποθετούνται σε μια κλίμακα που περιλαμβάνει 9 κατηγορίες (1 έως 9). Το άτομο, που επεξεργάζεται το τεστ και περιγράφει την προσωπικότητα του παιδιού, καλείται να κατατάξει τις κάρτες που δεν ταυτίζονται καθόλου με το παιδί στην 1η κατηγορία και αυτές που ταυτίζονται πλήρως στην 9η κατηγορία. Οι υπόλοιπες κάρτες κατατάσσονται στις ενδιάμεσες κατηγορίες. Το προφίλ που προκύπτει αποτελείται από 5 κάρτες από την 1η και 9η κατηγορία, 8 κάρτες από την 2η και 8η, 12 κάρτες από την 3η και 7η, 16 κάρτες από την 4η και 6η και 18 κάρτες από την 5η κατηγορία.

Στατιστική Ανάλυση

Στην περαιτέρω ανάλυση επαφίεται η σύγκριση των τεστ. Υπάρχουν δύο είδη σύγκρισης: σύγκριση των προφίλ μεταξύ δύο διαφορετικών ομάδων παιδιών και σύγκριση ατομικού και θεωρητικού προφίλ. Σε κάθε περίπτωση, για την σύγκριση χρησιμοποιείται η μέθοδος της συνάφειας. Το δε μέγεθός της που προκύπτει από την στατιστική ανάλυση υπογραμμίζει τον βαθμό συμφωνίας μεταξύ των υπό εξέταση προφίλ. 

Βιβλιογραφία

Caspi, A., Block, J., Block, J. H., Klopp, B., Lynam, D., Moffitt, T. E., & Stouthamer-Loeber, M. (1992). A” common-language” version of the California Child Q-Set for personality assessment. Psychological Assessment, 4(4), 512.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Μόττη- Στεφανίδη


Για υποστήριξη σε έρευνα με το συγκεκριμένο τεστ, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, την συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην DatAnalysis.

Tags: προσωπικότητα, σχολική ηλικία