Εθνική Έρευνα Σεξουαλικής Υγείας [NSHS-180]

 

Ανάλυση

Η Εθνική Έρευνα Σεξουαλικής Υγείας [NSHS-180] είναι μια εθνική τηλεφωνική έρευνα ενηλίκων 18 ετών και άνω που κατοικούν στις 48 συνεχόμενες πολιτείες. Η έρευνα χρησιμοποίησε επίσης διάφορες ψυχολογικές κλίμακες (αναζήτηση αίσθησης, μάχισμα) και συνέλεξε οικογενειακές αξιολογήσεις και ιστορικό, πληροφορίες για την υγεία και δημογραφικά στοιχεία, καθώς και μια λεπτομερή αξιολόγηση των σεξουαλικών δραστηριοτήτων με καθέναν από τους σεξουαλικούς συντρόφους του ερωτώμενου το περασμένο έτος έως συνολικά 10 συνεργάτες.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η συλλογή δεδομένων και η κατανόηση της σεξουαλικής υγείας σε εθνικό επίπεδο. Αυτό συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση των σεξουαλικών συνηθειών, των πρακτικών, των αντιλήψεων και των προβλημάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία του πληθυσμού. Μέσω της συλλογής αυτών των δεδομένων, ο σκοπός είναι να διαμορφωθούν πολιτικές υγείας, να παραμετροποιηθούν υπηρεσίες υγείας και να εκπονηθούν προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού προκειμένου να προωθηθεί η σεξουαλική υγεία και το ευημερούν των ανθρώπων.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση αυτή  αποτελείται από 180 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται με τα εξής: 1=Ναι, 2=Όχι, 3=Δεν ξέρω, 4=Αρνήθηκα  να απαντήσω.

 

Βιβλιογραφία

Catania JA, Coates TJ, Stall R, Turner HA, Peterson J, Hearst N, Dolcini MM, Hudes E, Gagnon J, Wiley J, Groves R (1992). Prevalence of AIDS-related risk factors and condom use in the United States. Science, 258, 1101–1106.