Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας Απόφασης Σταδιοδρομίας – Σύντομη Μορφή [CDSESSF-25]

Career Decision Self-Efficiency Scale – Short Form [CDSES-SF-25]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας Απόφασης Σταδιοδρομίας (Career Decision Self-Efficacy Scale [CDSES-SF-25]) αξιολογεί τις προσδοκίες της αυτό-αποτελεσματικότητας στον τομέα των συμπεριφορών σχετικά με τη διαδικασία αποφάσεων σταδιοδρομίας. Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η κατανόηση και αποσαφήνιση των επιλογών και των διαδρομών της σταδιοδρομίας των γυναικών. Εξετάζει ουσιαστικά το βαθμό στον οποίο τα άτομα αισθάνονται αυτοπεποίθηση στην ολοκλήρωση εργασιών που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων και αποσκοπεί στον προσδιορισμό των καθοριστικών παραγόντων στην λήψη τους. 

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας Απόφασης Σταδιοδρομίας (CDSES-SF-25) περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις και μετρά την αυτό-αποτελεσματικότητα του ατόμου να κάνει συγκεκριμένα έργα, όπου σχετίζονται με τις επιλογές της καριέρας του. Συγκεκριμένα η κλίμακα τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας σχετικά με την αυτοαξιολόγηση, την επαγγελματική πληροφόρηση, στοχοθέτηση, τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας καθώς και την επίλυση προβλημάτων.  Οι ερωτήσεις απαντώνται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (καθόλου εμπιστοσύνη) έως το 5 (απόλυτη εμπιστοσύνη).

Στατιστική Aνάλυση

Η κλίμακα εξάγει έναν συνολικό βαθμό αυτoαποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των πέντε επιμέρους κλιμάκων. Γενικά, οι χαμηλές βαθμολογίες δείχνουν χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα για τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας, ενώ οι υψηλές βαθμολογίες υποδεικνύουν το αντίθετο. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να έχει κανείς είναι 125.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης Η συνολική βαθμολογία είναι εξαιρετικά αξιόπιστη ανεξάρτητα από τη μέθοδο απόκρισης που χρησιμοποιείται. Η αξιοπιστία της κλίμακας εκτιμάται να είναι α=0,93 και θεωρείται αρκετά ικανοποιητική. 

Βιβλιογραφία

Betz, N. E., & Taylor, K. M. (2001). Career Decision Self-Efficacy Scale–Short Form.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Οργανωτική Ψυχολογία