Φόρμα Αναφοράς για το/τη Νηπιαγωγό-Βρεφονηπιοκόμο για τις ηλικίες 1.5 έως 5 ετών (ΦΑΝ-Β-106)

Caregiver-Teacher Report Form for Ages 1.5 to 5 [CTRFA-106]

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Caregiver-Teacher Report Form for Ages  -5 [CTRFA-106] είναι τμήμα του συστήματος ΣΑΕΒΑ προσχολικής ηλικίας (Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση). Το ΦΑΝ-Β  -5 απευθύνεται σε βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς και από άτομα που φροντίζουν το παιδί σε ομάδες, με βασική προϋπόθεση οι ομάδες να είναι 4μελής και άνω. Επιπλέον, το εν λόγω ερωτηματολόγιο βασίζεται στην ικανότητα εκτίμησης του εκπαιδευτικού για ορισμένες τυπικές «προβληματικές» συμπεριφορές, αλλά και για δεξιότητες του παιδιού κατά την παραμονή του στο σχολικό περιβάλλον. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση της συναισθηματικής και γνωστικής προσαρμογής του παιδιού της προσχολικής ηλικίας.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 6 ερωτήσεις που αποσκοπούν στο να περιγράψουν το είδος του σχολείου που φοιτά το παιδί, καθώς και το βαθμό επαφής του βρεφονηπιοκόμου-νηπιαγωγού, που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ένα σύνολο 100 ερωτήσεων, οι οποίες περιγράφουν συμπεριφορές. Επίσης, οι κλίμακες που μετρά είναι 7: συναισθηματικά αντιδραστικός, ανήσυχος/αντικαταθλιπτικός, σωματικές ενοχλήσεις, απομόνωση, προβλήματα ύπνου, προβλήματα προσοχής και επιθετική συμπεριφορά. Απαιτεί την απάντηση 99 ερωτήσεων, κάνοντας χρήση μιας αποκριτικής κλίμακας τριών σημείων: 0 (η πρόταση δεν ταιριάζει καθόλου), 1 (η πρόταση ταιριάζει κάπως ή μερικές φορές) και 2 (η πρόταση ταιριάζει πάρα πολύ ή πολύ συχνά). Επιπρόσθετα, σε αρκετές ερωτήσεις ζητείται από τα άτομα να δώσουν μικρές περιγραφές των υπαρχόντων προβλημάτων.

 

Στατιστική Ανάλυση, Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο ΦΑΝ-Β  -5, επειδή στηρίζεται σε ένα ευρύ πλαίσιο ερευνών, διακατέχεται από εγκυρότητα στο να μετρά αποτελεσματικά την συναισθηματική προσαρμογή του παιδιού. Μετά την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου, εξάγεται μια συνολική βαθμολογία, η οποία πηγάζει από το άθροισμα των απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις. Σημειώνεται, πως η εγκυρότητά του στον ελληνικό πληθυσμό μέσω της μεθόδου επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική. Σχετικά με την αξιοπιστία ο δείκτης Cronbach’s για όλες τις κλίμακες κυμαίνεται από 0,62 έως 0.94.

 

Βιβλιογραφία

Ivanova, M. Y., Rescorla, L. A., Bjarnadottir, G., Dias, P., Doepfner, M., Frigerio, A., … & Machado, B. C. (2011). Syndromes of Preschool Psychopathology Reported by Teachers and Caregivers in 14 Societies Using the Caregiver-Teacher Report Form (C-TRF). Journal of Early Childhood & Infant Psychology, (7).


Για υποστήριξη στην έρευνα με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την DatAnalysis!

Tags: Προσαρμογή, Παιδί