Κλίμακα Παιδικής Πολιτισμού [CAS-10]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Παιδικής Πολιτισμικής Ευαισθητοποίησης (CAS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ευαισθητοποίησης και της εμπειρίας των παιδιών σε θέματα πολιτισμικής διαφορετικότητας. Αυτό το εργαλείο βοηθά τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν την πολυπολιτισμικότητα. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία που αξιολογούνται, όπως η επίγνωση της διαφορετικότητας, η συναισθηματική αντίδραση, η στάση απέναντι στους άλλους και η ικανότητα για δράση σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, η CAS παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στις πολιτισμικές διαφορές και πώς μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις εμπειρίες στη ζωή τους.

 

Στόχος

Ο στόχος της  συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές να κατανοήσουν και να μετρήσουν την ευαισθησία των παιδιών σε θέματα πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Έχει ως στόχο να διευκολύνει την ανάπτυξη παιδιών που είναι ενήμερα, ανοιχτά και αντιλαμβάνονται τις πολιτισμικές διαφορές, καθώς και να προάγει την πολυπολιτισμική κατανόηση και αλληλοσεβασμό σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Μέσω της αξιολόγησης των στοιχείων όπως η επίγνωση, οι στάσεις και η δράση των παιδιών, η CAS στοχεύει να προσφέρει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης που ενισχύουν την πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση και την κατανόηση.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα CAS-10 αποτελείται από 10 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται με τα εξής: 1 = Δεν είναι Αμερικανός πολίτης. 2 = Αμερικανός πρώτης γενιάς. 3 =Αμερικανός δεύτερης γενιάς. 4 = Αμερικανός τρίτης γενιάς. 5 = Ένα τέταρτο ή περισσότερο

 

Βιβλιογραφία

Franco‚ J. N. (1983). An acculturation scale for Mexican-American children. The Journal of General Psychology‚ 108‚ 175–181.

Hess‚ R. S.‚ & D’Amato‚ R. C. (1996). High school completion among Mexican-American children: Individual and family background variables. School Psychology Quarterly‚ 11‚ 353–368.

Davis LE and Engel RJ. Measuring Race and Ethnicity. New York‚ NY: Springer 2011.