Ερωτηματολόγιο Ανατροφοδότησης Προπονητικής Δράσης [CFQ-10]

 

 

Ανάλυση

Το “Coaching Feedback Questionnaire” είναι ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η απόδοση ενός προγράμματος coaching ή ενός ατόμου που παρέχει coaching. Συνήθως περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση του πελάτη ή του συμμετέχοντα με την εμπειρία coaching, την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, και την ανάδραση για τον coach ή τον ομάδα coaching. Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η ποιότητα των προγραμμάτων coaching και η απόδοση του coach.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παράσχει μια δομημένη μέθοδο για τη συλλογή ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα coaching. Αυτή η ανατροφοδότηση βοηθάει τον coach ή την ομάδα coaching να κατανοήσουν την εμπειρία των συμμετεχόντων, τις ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους.

 

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο CFQ-10 αποτελείται από 10 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμών με το 1=Καθόλου τυπικό και το 5=Πολύ τυπικό

 

 

Βιβλιογραφία

Amorose‚ A. J.‚ & Horn‚ T. S. (2000). Intrinsic motivation: Relationships with collegiate athletes’ gender‚ scholarship status‚ and perceptions of their coaches’ behavior. Journal of Sport and Exercise Psychology‚ 22‚ 63-84.

Nicaise‚ V.‚ Cogerino‚ G.‚ Bois‚ J.‚ & Amorose‚ A.J. (2006). Students’ perceptions of teacher feedback and physical competence in physical education classes: Gender effects. Journal of Teaching in Physical Education‚ 25‚ 36–57.

Stein‚ Jonathan. (2009). Influence of Perceived Coach Feedback on Athletes’ Perceptions of the Team’s Motivational Climate. McGill University. ma‎ster of Arts thesis.