Αλλαγές στις Ηθικές Αξίες [CIMV-50]

 

 

Ανάλυση

 

Οι αλλαγές στις ηθικές αξίες αναδεικνύουν τις μεταβολές στις κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου. Παράγοντες όπως η τεχνολογική πρόοδος, οι πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και η πολιτισμική αλληλεπίδραση, συμβάλλουν στην εξέλιξη των ηθικών προτύπων. Για παράδειγμα, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σύγχρονες ηθικές αξίες που έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες δεκαετίες, σε αντίθεση με τις πιο παραδοσιακές αντιλήψεις που επικρατούσαν παλαιότερα. Η τάση προς μεγαλύτερη ανεκτικότητα και κατανόηση σε θέματα όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι φυλετικές διακρίσεις και η ισότητα των φύλων καταδεικνύει την προσαρμοστικότητα της κοινωνίας στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και αντιλήψεις. Οι ηθικές αξίες δεν είναι στατικές· αντίθετα, είναι δυναμικές και προσαρμόζονται διαρκώς στις κοινωνικές εξελίξεις, αντανακλώντας την πρόοδο και τις προκλήσεις της ανθρωπότητας.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η δημιουργία μιας πιο δίκαιης, ανεκτικής και ειρηνικής κοινωνίας. Οι ηθικές αξίες λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις των ανθρώπων, και η προσαρμογή τους στις σύγχρονες συνθήκες συμβάλλει στη βελτίωση της ανθρώπινης συνύπαρξης. Ένας βασικός στόχος είναι η προώθηση της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Επιπλέον, οι αλλαγές στις ηθικές αξίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συνεργασίας, αντιμετωπίζοντας τις διακρίσεις και την ανισότητα που μπορούν να προκαλέσουν συγκρούσεις και διαιρέσεις. Ενισχύεται επίσης η περιβαλλοντική ευαισθησία, καθώς αναγνωρίζεται η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Η προσαρμογή των ηθικών αξιών στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις έχει ως στόχο την εξασφάλιση μιας κοινωνίας όπου κυριαρχούν η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ευημερία για όλους. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηθικές αξίες συμβάλλουν στην προαγωγή της ατομικής και συλλογικής ευτυχίας, ενισχύοντας τα θεμέλια μιας υγιούς και βιώσιμης κοινωνίας.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο CIMV-50 αποτελείται από 50 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

“ορθότητα” ή “λανθασμένη” με κλίμακα από 1 έως 10

 

Βιβλιογραφία

 

Rettig‚ S. and Pasamanick‚ B. (1959). Changes in moral values among college students: a factorial study. American Sociological Review‚ 24(6)‚ 856-863.
Rettig‚ S. and Pasamanick‚ B. (1959). Changes in moral values over three decades 1929-1958. Social Problems‚ 6(4)‚ 320-328.
Rettig‚ S. and Pasamanick‚ B. (1959). Changes in Moral Values as a Function of Adult Socialization. Social Problems‚ 7(2)‚ 117–125.
Rettig‚ S. and Pasamanick‚ B. (1960). Differences in the structure of moral values of students and alumni. American Sociological Review‚ 25‚ 550-555.
Rettig‚ S. and Pasamanicki B. (1961). Moral value structure and social class. Sociometry‚ 24‚ 21-35.
Rettig‚ S. and Pasamanick‚ B. (1962). Invariance in factor structure of moral value judgments from American and Korean college students. Sociometry‚ 25‚ 73-84.
Rettig‚ S. (1966). Relation of social systems to intergenerational changes in moral attitudes. Journal of Personality and Social Psychology‚ 4‚ 409-414.
Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan.
Gorsuch‚ R. L.‚ & Smith‚ R. A. (1972). Changes in students’ evaluations of moral behavior: 1969 vs. 1939‚ 1949‚ and 1958. Journal of Personality and Social Psychology‚ 24(3)‚ 381-391.