Ερωτηματολόγιο Γονέων Achenbach για Ηλικίες 6-18 [CBCL-113]

 

 

Συγγραφέας

T. Achenbach (Προσαρμογή: Α. Ρούσσου).

 

Σκοπός

Η αποστολή του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τις ικανότητες, την προσαρμοστική λειτουργικότητα και τα προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών που βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα από 6 έως 18 ετών.

 

Σύντομη περιγραφή

Το πρώτο από τα τρία ερωτηματολόγια του Συστήματος Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ) αφορά τη συλλογή πληροφοριών από γονείς, κηδεμόνες ή άτομα που συνυπάρχουν με τα παιδιά σε περιβάλλον παρόμοιο με αυτό της οικογένειας. Αυτό το ερωτηματολόγιο διαιρείται σε δύο κύρια μέρη.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της κοινωνικής προσαρμοστικότητας. Αυτό πιθανόν να περιλαμβάνει ερωτήσεις που αναλύουν την κοινωνική συμπεριφορά, τις κοινωνικές σχέσεις και άλλες πτυχές που σχετίζονται με την κοινωνική προσαρμοστικότητα του παιδιού.

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 113 ερωτήσεις που αποσκοπούν στην ανίχνευση ψυχοπαθολογίας. Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε οκτώ εμπειρικά σύνδρομα, καλύπτοντας ομάδες εσωτερικευόμενων και εξωτερικευόμενων προβλημάτων. Αυτή η δομή επιτρέπει την εξαντλητική αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασης του παιδιού, καθώς και την αναγνώριση πιθανών δυσκολιών ή προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίζει.

 

Δείγμα

Η επιλεγμένη δειγματοληψία περιλάμβανε 1.200 παιδιά, ηλικίας 6 έως 18 ετών, οι οποίοι παρακολουθούσαν μαθήματα σε 42 δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, το κλινικό δείγμα αντιπροσώπευε τους γονείς των 511 παιδιών.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Ο εκτιμητής αναθέτει βαθμούς 0, 1 ή 2 σε κάθε πρόβλημα, αξιολογώντας τη συμπεριφορά του παιδιού κατά τους προηγούμενους έξι μήνες. Κάθε βαθμολογία αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο συμφωνίας με τα προβλήματα: 0 για μη ταιριαστική συμπεριφορά, 1 για κάποια ταιριάστικη συμπεριφορά ή μερικές φορές ταιριάζει, και 2 για πολύ ή συχνή ταιριάστικη συμπεριφορά. Οι συνολικές βαθμολογίες προβλημάτων προκύπτουν από το άθροισμα των αξιολογήσεων, χρησιμοποιώντας αυτά τα κριτήρια.

 

Εγκυρότητα

Το περιεχόμενο αυτό υποστηρίζει την εγκυρότητά του με βάση έρευνες που διήρκεσαν τέσσερις δεκαετίες. Επιπλέον, όλα τα δεδομένα διακρίνονται σημαντικά στατιστικά (p<0,01) ανάμεσα σε παιδιά από δημογραφικά ισορροπημένα κλινικά και κοινοτικά δείγματα. Η εγκυρότητα του κριτηρίου υποστηρίζεται από αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης, σχετικού λόγου συμπληρωματικών πιθανοτήτων και διακρίνουσας ανάλυσης. Επιπλέον, η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής επιβεβαιώνεται μέσω στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων με ανάλογες κλίμακες άλλων εργαλείων σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM, διαπολιτισμικών αναπαραγωγών των συνδρόμων του ΣΑΕΒΑ, γενετικών και βιοχημικών ευρημάτων, καθώς και μέσω προβλέψεων της μακροπρόθεσμης έκβασης.

 

Αξιοπιστία

Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει υψηλή αξιοπιστία μεταξύ των συνεντευκτών, καθώς και αξιοπιστία στις επαναληπτικές μετρήσεις. Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s α) κυμαίνονται από 0,63 έως 0,79 για τις κλίμακες ικανοτήτων, από 0,78 έως 0,97 για τις εμπειρικές κλίμακες προβλημάτων, και από 0,72 έως 0,91 για τις εναρμονισμένες με το DSM κλίμακες.

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Achenbach, T. M. (2003). Εγχειρίδιο για τα ερωτηματολόγια και προφίλ σχολικής ηλικίας του ΣΑΕΒΑ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.